A6:38-39


(Rubrik:)   Långhundratz Häradh Korsta SochnNotarum Explicatio

   
A     Sunnerby fäm hemman med Nyby
        Hwilkett ligger j tegheskiffte med Sunnerby               
        Alle fäm hemmanen tilhopa ähre                  37    Öres Land
B     Vthsädhe dett ena åhret till alle hemmanen    32     tunno
C     Dett andre åhrett                                         30     tunnor
D     Hårdwaldz eng till                                        60     laß 
                     
     
1      Wäster gården ähr skatte                            15     Öres Land
        Vthsädhe dett ehna åhrett                              9 1/4 tunna
        Dett andre åhrett                                           8 5/8 tunnor
E      Wreetar                                                        2 1/8 tunna
F      Obrukadh åker vthi wreeten                          1      tunna
        Höö till                                                        17     laß
                                                                         
2      Den Andre gården ähr skatte, lijka vthi
        öretal och ägor.

3      Den Tridie gården ähr frälße                          6     Öres Land
        Vthsädhe dett eena åhrett                              3 5/8 tunnor
        Dett andra åhrett                                           3 3/8 tunnor
G     Wreet                                                           2 1/4 tunnor
        Höö till                                                         7      laß

4      Den Fiärde gården ähr Academiä                  8     Öres Land
        Vthsädhe dett ehna åhrett                              4 7/8 tunnor
        Dett andra åhrett                                           4 1/2 tunna
H     Wreet                                                               3/4 tunna
        Höö till                                                          9     laß

5      Nyby skattehemman haffwer sin åker och äng j
        tegeskiffte medh Sunnerby ähr                       8     Öres Land
        Haffwer lijka bådhe åker och äng medh den fierde
        gården j Sunnerby.
        Nyby haffwer och en vthjordh j Skarp Sundby folio 36
        hwilken ähr j tegeskiffte med byägorne          2     Öres Land
        Vthsädhe dett ehna åhret                               1 3/8 tunnor
        Dett andre åhrett                                           1 3/8 tunnor
        Höö till                                                         3      laß
 
        Till denne by ähr skogh och mulebeet  effter
        nödtorfften.
I       Wreetar till Nyby                                          2      tunnor
 
 
    
(Karttext:)


J denne wreeten som ähr noterad med E och F äga Wästre och Andre gården lijka.
Grund Jord
Sandmylla
Sandmylla
Sandmylla
Skarp Sundby Ägor på denne sidan
Saalby Ägor
Scala ulnarum