A6:42-43


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Närtuna SocknNotarum Explicatio

   
A    Ubby ähr     4 hemman                        32     öres land
B    Vtsäde det gierdet medh B noterat       26      tunno
C    Vtsäde i det andra gierdet medh C       23 ½  tunna
D     I denne åkeren medh D haffuer fiskesodh, hvil
        ket tillhopa med fierde gården j Ubby gior ett
        helt hemman, effter sit öhretaal och intet den 4de
         gården på huilken åker såås                 4 1/4  tunna 
ND   J denne åker medh ND noteret, hafuer ochså fiskesodh
         och inthet den fierde gården och ähr samma åker til    2 tunnor
NB   denne åker ligger allenast till den 1.2.och 3 gården
         och inthet till den södre eller fiskesodh, på huilken
         såås                                                     2 5/8 tunnor
E     Hårdwalß ängh till                              30      laß
F     Hårdwalß engh till                              20      laß
G     Hårdwalß engh till                                8      laß
H     Hårdwalß engh till                              20      laß
        J deße 2 ängierne medh G och H noterede haffuer
        fiskesodh och inthet, den 4 gården j Vbby 
I       En ängeshaga, till den 2 och 3 gården, j Vbby een-
        skilt,                                                    12     laß

Specialis Explicatio                     
     
1      Den Norre gården ähr Academiæ         Öres Land    10
        Vtsäde j det giärdet medh B noterat        8     tunnor
        På åkeren medh NB noterat                   1 1/4 tunna
        På den åkeren med D noterat                    5/8 tunna
                Dett andra åhret                                       
        J det giärdet medh C noterat                  7 1/4 tunna
        På åkeren med ND noterat                       3/8 tunnor
K     En wreet till Norregården                        1 1/8 tunnor
        Höö aff alle ängierna till                         25     laß
                                                                         
2      den andre gården ähr skatte                    6     öres land
        Vtsäde j giärdet medh B noterat             4 3/4 tunna
        På åkeren medh NB noterat                      3/4 tunna
        På åkeren medh D noterat                      13/16 tunnor
        det andra åhret j gierdet med C noterat  4 3/8 tunnor
        På den åkeren med ND noterat                 3/8 tunna
L      En wreet till andre gierden¹                        1/4 tunna                                   
        Höö aff engierna till                               15      laß
        Höö aff engieshagan medh I noterat        6      laß

3      den 3 ähr Academiæ                              5 ½  öres land
        Vtsäde j det gierde medh B noterat         4 3/8 tunna
        på åkeren med NB noterat                         5/8 tunnor
        på åkeren medh D noterat                          3/4 tunnor
             det andra åhret j C                             4      tunnor
        På åkeren medh ND noterat                      5/16 tunnor
        Höö aff engierna till                                13     laß
        Aff engeshagan med I noterat                  6     laß
M     En ängeshaga till 3 gården enskilt             1     laß
       
4      Den 4 gården tillhopa med fiskesod är skatte    10 2/3    öres land
        Vthsäde till 4 gården föruthan fiskesodh
         j. B                                                         8 3/8 tunnor
        det andra åhret j C                                   7 3/4 tunnor
        Höö aff engierna till                                17      laß
N     Fiskesodh enskilt är                                5 1/3 öres landh
        Vtsäde det ena åhret widh byen               3 5/8 tunna
        På åkeren medh ND noterat                         3/8 tunnor
P      det andra åhret wedh byen                       2 3/8 tunnor
        På åkeren medh D noterat                       1 5/8 tunnor
        Höö aff engierna medh G och H noterat  10     laß
Q     Miölquarn till fiskesodh som kan gå åhret
        omkringh

        Till denne byen ähr godh skogh och mulbete  
        fiskewatn till nödtorfften.
 
 
    
(Karttext:)


Malmby ägor
Swagh Åker
Sandmylla
Sandmylla
Sandmylla
Beteß Haga
grundh Jord
Sperr
Scala Ulnarum

 
¹ Ska antagligen vara gården.