A6:46-47


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Närtuna SocknNotarum Explicatio

   
A     Söderby  2 hemman                            27 ½  öres landh
B     Vtsäde det ena åhret                            23 3/4  tunno
C     det andra                                             20      tunnor
D     Hårdwallß engh till                                 26      laß 
E     Lindh till                                                 1      laß
F     Hårdwalß engh till                                    4      laß  
G     Star engh till                                             8      laß
        Engesfiellar widh Kippinge noterat med K folio 49.    12  laß

        Skough, mulbete och fiskewatn till nödtorfften


Specialis Explicatio                     
  
  
1      Norre gården ähr skatte                        13       öres landh    
        Vtsäde det ena åhret                             11 3/16  tunno
        det andra                                              10 5/16  tunnor
H     En wreet till Norregårdhen                       1 1/4   tunna
I       En wreet till samma gardh¹                         1/4   tunna
        Höö aff engierna till                               21        laß
K     een ängießhaga till Norregården               2        laß
L      een ängießhaga till samma gårdh              2        laß
        Aff engen widh Kippinge                         5 ½    laß

M    Bylltorp vnder Norregården
N     vtsäde det ena åhret till torpet                  4 5/8   tunno
O     det andra                                                4 1/2   tunna
P      Staarengh till torpet                                 6       laß
Q     Engießfield till torpet                                2       laß
R      engeßhaga till torpet                                2       laß
                                                                                            S    Obrukat åker till
                                                                                                  Norre gården 1 1/8 tunna
2      Södre gården ähr frallße ²                     12       öres land
        vtsäde det ena åhret                              10 5/16  tunnor
T      J wreet till Södre gården                         4 1/2   tunna   
        det andra åhret j giärdet                          8 11/16 tunna
V     En wreet till samma åhr                           7 1/2    tunna
W    En wreet till Södregården                           1/4    tunna  
        Höö aff engierna till                               19        laß
        Aff engen widh Kippinge                         5        laß
 
        Här inne vthj Söderby ägor ähr 1 skattevt-
        jordh,   2½ öres land brukaß vnder Östergår
        den j Berga, och ligger j tegeskiffte medh
        Söderby åker och engh. Specificerat folio 50.
X     Engiesfiellar till Berga, specificeret folio 50
Y     En åkerwreet till Berga specificeret folio dito
Z      Engiesfiel till westergården j Kippin-
        ge specificerat folio 49.
       
 
 
    
(Karttext:)


Sandjordh
Leer Jordh
Berga Ägor
Leerjordh
Sandjord
Sandjord
Sandjord
Byletorp
Scala Ulnarum.
 

¹ D.v.s. gårdh. 
² D.v.s. frällße.