A6:58-59


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Närtuna Sockn.Notarum Explicatio

   
A     Närtuna kyrkia                            
B     Närtuna Prästegårdh och den gården i byen som
        ähr medh 1 noterat haffua sine ägor tilhopa
        enskilt ifrån byägorna och ähr tillhopa  24     öres land
C     Vtsäde till samma 24 öreslandh
        det ena åhret                                      25       tunnor
D     det andra                                            21 1/2  tunna
E      En wreet till samma åhr                            1/2  tunna 
F      Eng hallff hårdwal och halffparten
        starbotn till de 24 öres landh               81       laß
G      Engesfieller                                          4       laß

H      Närtuna byen ähr                               47    öres 15 penning landh
I       Vtsäde det ena åhret                           43 1/2 tunna
K     det andra                                            42      tunnor
L      Osterengien¹ hallff hårdwald och
         halffparten starbotn till                      240      laß
M     Westerengien starbotn                      180      laß
NB   Skarpengien hårdwall                         20      laß


Specialis Explicatio                     
     

        Prestegården ähr                                  18     öres landh  
        Vtsäde det ena åhret till prestebordet   18 3/4  tunno
        det andra                                             16 1/2  tunnor
N     En åkerwret till prestebordet                  4       tunnor
O     En wreet till prestebordet                       2 1/4   tunnor
P      En wreet till samma gårdh                      1 3/4   tunnor
Q     Obrukat åker till prestebordet                2       tunnor
R     Hallffue hagan till prestebordet     
        Höö till prestegården till                       63        laß
        Des förutan brukas till prestebordet j byägor-
        ne 4 öreslandh
        Vtsäde det ena åhret                              3 5/8   tunno
        det andra                                               3 3/8   tunnor
       
Höö till                                                37       laß
        En engieshaga widh Niffsta noteret medh O folio
        75 om                                                 10       laß
        Åker wreet i samma haga noteret medh5/8   tunna

        Till Närtuna prestebordh ligger och
        ett torp, Lingonsmyran benempt affrijtat
        och specificerat folio 60.
        Till detta prestebordet ligger och 2 engesfiel
        lar på Stora Åby engier noterede medh A
        Folio 64.                                             19       laß

1      Den förste gården j Närtuna byn hafuer
        sine ägor tillhopa medh prestebordet
        och inthet med byägorne ähr frelße         6     öres land   
        Vtsäde det ena åhret                              6 1/4  tunno
        det andra                                               5 1/2  tunna
S     En wreet till första gården                        2      tunnor
T     En wreet till samma gårdh                        1      tunna
V     En wreet till denna gården                          1/2  tunna
W    Wreet till                                                1 7/8  tunna
X     Wreet till samma gårdh                           2      tunnor
        Höö till detta hemmanet till                   21      laß
        Denne gården haffuer och wretar och
        engeshaga widh torpet Lingonsmyra
        affrijtade och specificerade j folio 60.
                                                                                
2      den andre gården ähr frellße                   6       öres land
        Vtsäde det ena åhret                              5 7/16  tunna
        det andra                                               5 3/16  tunnor
Y     En wreet ligger till den 2 och 3 gården    
        lijka myckit                                            3 3/4   tunnor
        På huilken den andre gården såår            1 7/8  tunna
Z      En wreet till denne gården                       1 1/4  tunnor
a      En wreet till samma gård                        1 1/2  tunnor
b      Ähn en wreet till andre gården                    3/4  tunnor
c      Ett wretestelle till samma gårdh                  <...>
        Höö till denne gården                            55       laß

3      den 3 gården ähr frellße, lijka medh
        den andre gården j ägor och öhretaal                          
d     En wreet till 3 gården                                   3/4  tunnor
e      Ett wrete stelle till denne gårdhen
        Vtsäde på wreten medh Y noteret            1 7/8  tunna

4      Den 4 gården ähr skatte                           6      öres land
        vtsäde det ena åhret                                 5 1/2  tunnor
        det andra                                                 5 1/4  tunnor
f       En wreet till den 4 och 5 gården lijka                      
        På huilken denne gården såår                   1 3/4  tunna
g      2 wretar till 4 gården huardera                     3/4  tunnor
        Höö till denne gården                             55 ½   laß

5     Den 5 gården ähr freellße lijka medh den
        fierde, j öretaal och ägor              
        På wreten med f noteret                           1 3/4  tunnor
h      Betes haga til 5 gården                                  

6      Den 6 gården ähr frellße                        10       öres land
        vtsäde det ena åhret                                9 3/16  tunnor
        det andra                                                8 3/4   tunnor
j       En wret till 6 gården                                2        tunnor
k      En wreet till samma gårdh                           9/16  tunna
l       En wreet till denne gården                        1        tunna
m     En wreet till 6. gården                              2 1/4   tunnor
        Höö till denne gårdhen                           92       laß

7      Den 7 gården ähr frellße                           9 ½  öres land
        Vtsäde det ena åhret                                8 11/16 tunnor
        det andra                                                 8 1/4   tunnor
n       En wreet medh brukat och obrukat åker  5        tunnor
o      En wreet                                                    1/8     tunna
p      En wreet till                                                1/2   tunna
        Höö till                                                  87        laß
 
        Till denne byn ähr, skogh, mulbete
        och fiskiewatn lijtet.
 

    
(Karttext:)


Bäärby ägor
Sand jord
Bärby ägor
Högebro ägor
Sandjord
Sandjordh
Walla ägor
Sandjord
Sandjord
Sandjord
Sandjordh
Sandjordh
Leer Jordh
Leerjordh
Mardala ägor
Sjederwijken.
Brabergz ägor
Mälhambra ägor
Scala Vlnarum


1 D.v.s. östergården.