A6:69


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt. Närtuna Sockn.Notarum Explicatio

   
A      Lilla Åby ähr    1  Academiæ Hemman      7 1/2   ores landh¹       
B      Vttsäde det ena åhret                                7 1/8    tunnor
C      det andra                                                  5 11/16 tunnor
         På store Åby engh haffuer denne byen
         någre ängeßfiellar som ähre noterede
         medh B folio 64.
         Aff huilka detta hemman bekommer        12        laß

         Föruthan deße 7 ½ öreslandh Academiæ  jordh
         ähr 3 öre skatteiordh
         der till ähr vtsädet det ena åhret                 2 7/8   tunnor
         det andra                                                  2 1/4   tunna
         Höö aff fiellerna till                                    5        laß
D      En wreet till heela byn                               2 1/2    tunnor
E       Tienligit till åker
F       Ligger till Helgåby vtij Skafftuna sochn.

         Till lilla Åby ähr ingen mehre skogh ähn
         som instengt ähr.                                   
   


(Karttext:)


Helgåby ägor
Nederlunda ägor
Suagh Jordh
Suagh Jord
kalftäppa
grund Jordh
Beteshaga
Bärby ägor
Stora Åby ägor
Mo Jordh
Scala Ulnarum


1 D.v.s. öresland.