A6:86-87


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Gotröra Sockn.Notarum Explicatio

   
A      Gottöra kyrckia                       
B       Kyrckebyn, och Lille Gottöra som ähr medh C noteret
         haffua sine ägor tillhopa och ähre         27     öres landh  
D      Vtsäde det ena åhret                           37      tunnor
E      det andra                                             33      tunnor
F      Hårdwallß engh till                               30      laß
G      Star engh till                                        40      laß  
H      Hårdwalß engh till                                20      laß
I        Hårdwals engh till                                20      laß
K      Hårdwalß engh till                                10      laß

                                     
Specialis Explicatio


1      Kyrckebyn ähr                                     10      öres landh - crone hemman
        Vtsäde det ena åhret                               13 7/16 tunnor
L      En wreet till                                            2 1/4  tunnor
        det andra åhret                                     12       tunnor
M     Wreetar till                                            3 1/2   tunna
         Höö till                                               41        laß
 
2      den 2 ähr frellße                                    7        öres landh
        Vtsäde det ena åhret                              9 5/8   tunnor
N      En wreet                                              1 1/4    tunnor
        det andra åhret                                      9        tunnor
O     En wreet till både gerderna                     1 3/4    tunnor
        Höö till                                                28         laß

3      den 3 ähr crone, lijka medh kyrkiebyn
         i öretaall och ägor                        
P       <...>
        
         Till Kyrckebyn och Lille Gotröra ähr Skogh och
         mulbete till nödtorfften .

        

(Karttext:)


Store Gotröra ägor
Sandmylla
Sandmylla
Leer Jordh
Åkerby ägor
Scala Ulnarum