A7:100-101


(Rubrik:)     Wäddöö Sochn  Wäddöö SkipzlaghNotarum Explicatio
   
A      Staby      skatteheman  3. hela
         och  2.  halffva.     
B      Norregärdet medh wreten som äre
         noterade samma littera vthsädhe                       32      tunnor
C      Södergärdet med the wreter som såes  
         samme åhr och äro noterade medh samma
         littera som gärdet är noterat medh. Vtsädhe     26      tunnor                                            
D      Engh till höö                                                    180    laß

    1   Östergården skatteheman 1 
         hafwer i byamåhl                                           26 alnar
         Vthsädhe i norregärdet                                   7 3/4  tunna
        Södergärdet                                                    6 1/4  tunna
         Engh till höö                                                   50       laß

   2    Ibidem skatteheman 1
         hafwer i byamåhl                                           27  alnar
         Vthsädhe i norregärdet                                 7 3/4  tunna
         I södergärdet                                               6 3/8  tunna
         Engh till höö                                                 40     laß
              
    3   Ibidem skatteheman 1
         hafwer i byamåhl                                           27 3/4  alnar
         Vthsädhe i norregärdet                                  7 3/4  tunna
         I södergärdet                                                6 1/4  tunna
         Engh till höö                                                 40     laß
               
    4   Norregården skatteheman ½ 
         hafwer i byamåhl                                           15 alnar
         Vthsädhe i norregärdet                                  4 tunnor
         I södergärdet                                                3 ½ tunna
         Engh till höö                                                 30     laß

    5   Wästergården ibidem skatteheman ½ 
         är lijka stort vthi alle commoditeter
         medh nästföreskreffne heman numero 4.
     
         Till föreskreffne by är godh skogh och vthmark
         fiske något i twå insiöer på skogen
         Nämbligen Eltan och Norrsiön.

Notarum Explicatio
   
A      Dhetta tårp kallas Hwsen.
            
B      Vthsädhe                                                    1 1/2  tunna
C      Engh om höö                                              5      laß


(Karttext:)

Straxt på dhenne sijdan om gärdegården tager Broby äghor wedh.
öhrjordh.
Allmenninge wägen.
Straxt på dhenne sijdan taga Maßum äghor wedh en lijten skogzbacke här emillan.
Morass.
På dhenne sijdan tager Hwsunge ägor wedh.
På dhenne sijdan tager Ekeby eng wedh.
Ekeby Siön.
Scala Ullnarum