A7:103


(Rubrik:)     Wäddöö Skipzlagh  Wäddö SochnNotarum Explicatio
   
A      Tåfflinge      skatteheman  5. halffwa
         och  1.  helt.     
B      Östergärdet vthsädhe                                    26 1/2 tunna    
C      Wästergärdet vthsädhe                                 24 1/2 tunna
         medh en lijten wreet som grannerne hafua
         tillhopa vthi.
D      Storengen måßwaldz engh                      
E       Öster engen skönwaldh engh    hö                <...>

    1   Östergården skatteheman ½ 
         haffwer i byamåhl                                          14     alnar
         Vthsädhe i östergärdet                                      3 7/8 tunna
         I wästergärdet                                                 3 1/2 tunna
F       Änn en wreet till benempde östergårdh               3/4 tunneland
         Engh till östergården                         
                Skogz engh 1. Söder Rödia                      5      laß

    2   Ibidem    skatteheman 1
         haffwer i byamåhl                                           24     alnar
         Vthsäde i östergärdet                                       6 1/2 tunna
         I wästergärdet                                                 6      tunnor
G      En wreet till benempde heman och såes til wäs-
         tergärdet om vthsädhe                                         3/4 tunna
H      Änn en wreet såes och samma åhr                       1/2 tunneland
         Eng til höö                                                       <...>
         Skogzeng kallas Boruda om höö                      5      laß

    3   Ibidem    skatteheman ½
         haffwer i byamåhl                                           14     alnar
         Vthsädhe i östergärdet                                       3 7/8 tunna
         I wästergärdet                                                  3 1/2 tunna
I       4 små wreter till samme heman                          1 1/4 tunneland
         Eng hema till höö                                              <...>
         På en skogz kallas Söder Rödian                       7      laß                           
                
    4   Ibidem    skatteheman ½
         haffwer i byamåhl                                           16     alnar
         Vthsäde i östergärdet                                       4 1/2 tunna
         I wästergärdet                                                  4 1/4 tunna
K      3 små wreter om vthsädhe                               1      tunneland
         Engh hema til höö                                              <...>
         Skogzeng kallas Norr Rodia                            7      laß  

    5   Ibidem    skatteheman ½
         är lijka stort medh Östergården
         numero 1. och numero 3.
L       föreskrefne hemans wreter
         vthsädhe                                                         1 1/4 tunna
         Skogzeng Norrengen                                       3      laß

    6   Ibidem    skatteheman ½
         är lijka stort medh nästföreskrefne
         heman numero 5. 
M     benempte hemans wreter vthsädhe                   1 1/4 tunna
         Skogzeng Norrengen                                       3      laß
        
     
         Till denne by är skön skog och
         vthmark, och går vth norr
         om byn.
         Fiske vthi Borenn och Mörtsiön(Karttext:)

Beteshage
Beteshage
På dhenne sijdan tager straxt Maßum eng wedh.
Lerjordh
Straxt på dhenne sijdan om gärdesgården är Elmstadh gärde belägitt.
Lerjordh.
På dhenne sijdan tager straxt Hwsunge engh wedh.