A7:1051


(Rubrik:)     (saknar rubrik)Notarum Explicatio
   
A      Ortala      skatteheman2      
B      Wästergärdet medh alle the små gärder och wreter
         som och såes samma åhr och äre noterade medh samme
         characteristica nämbligen B vthsäde als           73 1/4  tunnor
         Öde åker i bemälte gärde till                           7/8  tunna
C      Östergärdet med wreter som såes samma
         åhrwedh Östergärdet vthsädhe                       59       tunnor
         Vthi bådhe gärden är mästedels lerjordh.
         Hwadh denne byes engier wedhkomma, så
         haffwer fuller thenne by iförtijden förr än
         bruket begyntes hafft sköne och stora en-
         gier hwilka dock nu mästedels äro för-
         skämde af dämmande och watnetz öffwer-
         flödande, och såsom bönderna här vthi byn
         berätta, skole the hafue lidit skadhe på 100
         laß engh och samme engier hafue warit belä-
         gne alt vthmedh siön thät littera D. står no-
         terat och äro nu ödelagde.
E       Dhenne plan som nu är siö hafuer tillförne      
         warit engh och haffwer dragit höö                   30      laß
         hwilken the på någre åhr icke hafua fått
         slå och bärga wäll för watn skuldh.
   
       

(Karttext:)

Kijls wijkan.
Kinnpe wijkan.
Mörte wijkan.
Maßum kijlen.
Swale holmen
Långhnääs Vdden
ödhe.
Gååß holmen.
Ortala bruk
Bornan Lacus.
Deger Vdden.
Bols holmen
Kårpnääs Vdden.
Duus holmen.
Blötvdden.
På dhenne sijdan taga Maßum ägor wedh.
På dhenne sijdan taga Elmsta ägor wedh.
Scala Ullnarum

 
 

1 Hela uppslaget paginerat 105 ms.
2 Byns gårdar specifieras ej i Notarum Explicatio.