A7:106


(Rubrik:)     Wäddö Sochn  Notarum Explicatio
   
A      Elmstadh      skatteheman  5. halfua
         och  2.  hela.     
B      Östergärdett medh norre wreterne 
         vthsädhe                                                    33      tunnor
C      Wästergärdet med söder wreterna
         vthsäde                                                      37       tunnor
         Vthi bådhe gärden är leerjordh.
D      Norr engen små starr-
         botns och skönwaldz engh
E       Nyländen starrbotn                       hö        232      laß
F       Gödselmyran en eng
H       Siö engen. alle tillhopa
                          
                            Plura in infenon columna.

Notarum Explicatio

    1   Södergården skatteheman ½ 
         hafwer i byamåhl                                            15      alnar
         Vthsädhe i östergärdet medh wreterne               4      tunnor
         I wästergärdet medh wreterne                          4 1/4  tunna
         Engh till höö                                                   30       laß
               
   2    Ibidem skatteheman 1
         hafwer i byamåhl                                            27      alnar
         Vthsädhe i östergärdet medh wreterne               9      tunnor
         I wästergärdet medh wreterne                          9 1/4  tunna
         Engh till höö                                                   46       laß
               
    3   Ibidem skatteheman 1
         hafwer i byamåhl                                            25      alnar
         Vthsädhe i östergärdet med wreterne                8      tunnor
         I wästergärdet medh deß wreter                       8 3/4  tunna
         Engh till höö                                                   48       laß
                
    4   Ibidem skatteheman ½ 
         hafwer i byamåhl                                            12      alnar
         Vthsädhe i östergärdet                                       3       tunnor
         I wästergärdet                                                  3 3/4  tunna
         Engh till höö                                                   28       laß

    5   Ibidem skatteheman ½
         hafwer i byamåhl                                              9      alnar
         Vthsäde i östergärdet medh wreter                   3       tunnor
         I wästergärdet medh deß wreter                       3 1/4  tunna
         Engh till höö                                                   24       laß

    6   Ibidem skatteheman ½
    7   Ibidem skatteheman ½      äre hwarthera
         lijka stort vthi örestal, byamåhl och alle
         commoditeter medh offwanskref-
         ne skatteheman numero 4.

H      Denne Voo kallas Rumpebookan.
I       3 stycken sqwalteqwarner lyda och
         till Elmstadh

         Hwadh dhenne byes skogh och vthmark
         widkommer så går han i norr och södher
         uth ifrå byen, på östansijdan komme the
         intet länger änn till Lillefiäls siön, sedan
         upp i Rumpebacken intill Ortala bruk,
         till en råå som står emillan siön och landz-
         wägen, der ifrå till ett hörn råå står wedh
         Bötnen, ther ifrå till Degervdden wedh
         Bornan lacus. Emillan Tåfflinge och dhenne by står ett
         råå wedh Borudan, thär ifrå går sedan
         rågatan till ett råå står i Östergårdz kalf-
         hage widh Tåfflinge thär ifrå till ett
         råå står i en  backe på en swedh och sedan
         går han i hop medh Gåßwijkz rågång.
         Till dhenne by är och gott fiske. 
        


(Karttext:)

Rumpe wijken.
På dhenne sijdan sware Ortala ägor emoot.
Beteshage
Lille fiälen.
Ett swedhlandh