A7:121


(Rubrik:)    Häffweröö Sochn.                  Notarum Explicatio
   
A       Öster Gredhby      skatteheman  4.
B   1  Norregärdet medh södergärdet
          som och såes samma åhr vth-
          sädhe als                                                   39      tunnor
C       Millangärdet medh det andre
          lille gärdet, vthsädhe                                  31      tunnelandh
         
Vthi alle gärden är lättjordh.

D       Storengen slätt måßwalz äng.                  
E        Wästerengen god skönwaldz eng
F        Nederengen god skönwaldz eng              221      laß
G        Lille engh är god och bördig eng
         
                      
    1    Norregården är                                            4      öreslandh  1 örtugh
          Hafuer i byamåhl                                         20        alnar     
          Vthsäde i norregärdet                                 6 ½  tunna
          I millan och lillegärdet                                   7 ½  tunna
          Eng hema till höö                                        40      laß
          En skogzäng Laduruda                                 4       laß

   2     Millanården är                                              3 ½  öreslandh
          sampt 3 penningar medh 
          hafwer i byamåhl                                        18        alnar
          Vthsädhe i norgärdet                                    5 3/4  tunna
          Dhet andre åhret vthsädhe                            7 1/4  tunna
          Engh hema till höö                                      48       laß
          En skogzäng, Nemmeruda                           3        laß

    3    Wästergården är lijka stort vthi
          örestal och alt med millangården numero 2.
          Hafwer och en skogzäng heter
          Qwarn Ruda om höö                                   3       laß

                                     Plura in inferiori columna.

NB 4   Dhenne tu hemanen haffwe förr
          warit ett heman : män för 30 åhr
          sedan äro the bygde isäär och giöre
          lijkawäl intet mehr vth än för 1 mantall
          och äro            8½  öreslandh på 1 penning när
          och hafwe i byamåhl                                                     45       alnar      
          Vthsäde i norregärdet                                                   13       tunnor
          I millan och lillegärdet                                                   16        tunnor
          Eng till höö hema                                                        85      laß
          En skogzängh, Boruda om                                              6      laß
       
           Till denne föreskreffne by är skön skogh  och
           vthmark, fiske lijtet vndertijden vthi
           åhn.
           Denne åå kommer ifrå Skeboholm,
           och fölier alt byerne åth sochnen igenom.

          Gredby skogh och rågångh går vth söder om byen wedh Skebo-
          gärde, thär står en Wijse hwilken skilier Öster gredby och Skebo
          ägor åth och wijser med ett horn neder åth och dett andre
          länger upp till Saltängzdal den tridie wedh Rörmåsen
          sädan thär ifrå och till ett skönt hörnråå kallas Klåfursten
          på hwilket hörnråå 9. bolstader mötes åth nämbligen Kåtårp                       
          Ortala, Maßum, Staby, Broby, Skebo, Gredby etcetera.
         
Mehre wet ingen om denne rågång något beskedh.(Karttext:)


här tager straxt Ytterby engh wedh.
På dhenne sijdan tager Wäster Bredhby engh näst wedh.
På dhenne sijdan tager Kåtårp skog wedh.
ödeåker