A7:122-123


(Rubrik:)    Häffweröö Sochn.                  Notarum Explicatio
   
A       Ytterby      skatteheman  2 ½
          frälseheman                        ½ . Vnder Skedbo
B       Norregärdett  vthsädhe                              28      tunnor.  I benempte
          gärde är mästedels swagh och illak sandjordh
C       Södergärdett vthsädhe                               35      tunnor

                     
    1    Norregården frälseheman är 3 thr1 ringare än 4      öreslandh  
          och haffwer i byamåhl                                12        alnar     
          Såer i norregärdett                                       3 3/4  tunna
          I södergärdett                                              4 1/4  tunna
D       Engh till höö                                                 40      laß
          Haffwer på skogen en lijten engh kallas Ruda
          och drager höö                                             4      laß

   2     Wästergården skatteheman är                      8      öreslandh  3 thr
          och haffwer i byamåhl                                 32        alnar
          Såer i norregärdet                                         9 3/4  tunna
          I södergärdet                                              12 1/4  tunna
D       Engh till höö                                                80      laß
          hafuer och theßförvthan 4. skogzängier. Nembligen 
              1. Slättsijda om höö            7      laß
              2. Nyruda                           6      laß
              3. Slåttswedh                      1      laß
              4. Rodmyra                         2      laß

    3    Östergården skatteheman är                          7 ½  öreslandh  
          och haffwer i byamåhl                                  29 ½   alnar
          Såer i norregärdet                                          9        tunnor
          I södergärdet                                               11 1/4  tunna
D       Engh till höö                                                 75      laß
              Hafwer och efterskreffne skogzängier.
              Kragzmyra om höö              8       laß
              Blota en rödia                      5       laß
                                  
     4    Södergården skatteheman ½ är                      4 ½  öreslandh  
           haffwer i byamåhl                                        17        alnar
           Såer i norregärdetn                                         5 1/4  tunna
           I södergärdett                                                6 1/2  tunna
D        Engh till höö                                                45      laß
              Hafwer och efterskreffne skogzängier. Nembligen
              Nyäng höö                           6       laß
              Gamble äng                          4       laß
       
           Till dhenne by är skönt ijdefiske om wåhren
           vthi ån littera E
           Till dhenne by är skogh och vthmark hwilkens
           beskriffning fins wijdare vthi den andre
           columna.
           Miölqwarner små 4. stycker en till hwar
           gårdh och är noterade medh samme numero
           som gården vthi byen är noterat medh.


           Ytterby Rågångz beskriffningh.

           Ytterby rågångh och skogh stiger vth öster ifrån
           Gredby thär står ett råå straxt wedh wägen.
           Sedan går han vthi östsöder in åth Stekzmåsesbärgh
           och till en siö kallas Trijhörnen thär står en wijse
           på ett bärgh straxt wedh siöändan hwilken skilier
           emillan Kåtorp och Ytterby.
           Sedan går rågatan rätt norr åth till en wijse som
           står wedh Holmiön, sedan i wäster norr in
           åth Lindris ängier och thär möta Häffröö prä-
           stegårdz ägor wedh ett hörnråå som står rätt
           på gångstigen åth Häffweröö kyrkia.
           Rågatan går sedan rätt wäster vth till en
           wijse hwilken står wedh stora almänninge-
           wägen och skilier emillan Tattsta och Ytterby.
           Thär ifrå alt landswägen vth åth in till Bro-
           backe thär i backen står en steen och går sedan
           wäster åth till en sten kallas Limpa och thär
           ifrå och neder i åhn. thär bliffver Ytterby rågång
           all.(Karttext:)


Denne broo kallas Sundebroo
På dhenne sijdan haffwer denne by sin skogh och vthmark.
Sandjordh
Scala Ullnarum.
Måßwaldz engh
Straxt på dhenne sijdan om åhn tager Ekee engh wedh.
Sandjordh.
Loobacken
Bredhby engh swarer här straxt emot.


¹ thr står troligen för penningland