A7:124


(Rubrik:)    Häffweröö Skipzlagh  Häffweröö Sochn.                  Notarum Explicatio
   
A       Gåttsta      skatteheman   -
          frälseheman                        ½ . 
          Lyder till Skedboholm
B       Norregärdett  vthsädhe                              16      tunnor.  
C       Södergärdett vthsädhe                               13      tunnor
         

                     
    1    Norregården frälseheman är                        1      öreslandh  
          hafwer i byamåhl                                         8        alnar     
          Såer i norregärdett                                      2      tunnor
          I södergärdett                                             1 3/4  tunna
D       Dhenne wreter lyda till frälsegården och äro
          tillhopa till vthsäde                                       2      tunnorlandh
          Såes en halfdeel hwart åhr
E        Engh till höö hema                                       16      laß
                  Skogzängier 2. små och illacka.
              En kallas Tofängen höö         2      laß
              En kallas Qwarnäng och doger intet.

   2     Södergården skatteheman 
   3     Ibidem skatteheman                  - 1 ½  haffwa tillförne
          warit 3. små heman : Män nu äre the bygde
          vthi ett, och är tillhopa                                   6     öreslandh als
          haffwer i byamåhl i det ena skiffte                29       alnar
          Vthi dhet andre                                           15       alnar
          Vthsäde derföre  i norregärdet                     12      tunnor
          I södergärdet vthsädhe                                  9      tunnor
F        Dhenne wreter lyda till samme skatteheman
          och äre tillhopa vthsädhe                               3 ½  tunna
          Såes halfparten hwart åhr.
E        Engh till Södergården hema                         96      laß
              Efterskreffne skogzängier lyda och till
              Södergården Nämbligen 
          Örängier 2. ligga straxt wedh Gottsta
          kyrkiewägh en på hwarthera sijdan
          om wägen och draga höö                              4      laß
          Holmmyra drager höö                                   5      laß
          Ladengen höö                                               2      laß
          Qwarengen                                                   2      laß

    4    Wästergården skatteheman ½
          är         1     öreslandh  lijka stort medh  Numero 1
          Norregården, vthi örestahl bya-
          måhl, vthsädhe och höö, etcetera 
G       Denne wreter lyda till Wästergård
          och äre tillhopa                                              2 1/4  tunna
          Såes hwart åhr en halfpart.           
         
          Wästergården haffwer icke mehr
          änn en skogzäng som heter Dinge-
         
rudu och drager höö                                      3       laß
              
                                  
     
           Gottsta Rågångz Descriptio.


           Gottsta rågångh stiger vth ifrå byen söder ifrå, och
           till ett råå kallas Limpan, sedan går han thär ifrå 
           till en sten som står upp wedh Broowägen sedan
           alt effter burgen in till ett horneråå står wedh
           Bredhmåsen vth medh Ytterby kyrkiewägh
           Sedan går rågången thär aff och stiger i östen emil-
           lan Häffröö prästegårdh och Gåttsta in till Örängen
           sedan åth Holmmyran, sedan öster om Jertzmåsen
           thär står straxt ett hörnråå och skilier Halsta och
           Gåttsta ägor åth, sedan skär åter rågatan af och
           i wäster till en wijse står ofwan för Holm-
           myran och går alt effter en rundel sedan som
           kallas Blåbergz slätt, thär i samma rundel står och
           en wijse hwilken ej sker ända neder och i åhr.
           thär ändas Gåttsta rågångh. 
           


(Karttext:)


Hallsta engh proximé.
Miölqwarn
Sandblandat jordh
Storengen.
Leerjordh.
Öde
På dhenne sijdan tager Sandicka ägor wedh.
Gropen kallas denne lille siöö
Söderengen
På dhenne sijdan går Går Gåttsta rågång och skog vth ifrå byen i söder nämbligen.