A7:125


(Rubrik:)    Häffweröö Skipzlagh   Häffweröö Sochn.                 Notarum Explicatio
   
A       Hallsta      skatteheman  2. äre lijka stora
          Hwart är                                                     4     öreslandh
B       Norregärdet medh the wreter som
          thär till såes vthsädhe                                   8 3/4  tunna
C       Södergärdet medh wreten som thär
          till såes vthsädhe                                          10      tunnor
          Vthsäde till hwart heman vthi Nor-
          regärdet                                                      4 3/8  tunna
          I södergärdet vthsäde till hwart
          heman                                                         5      tunnor
D       Engh till hwart heman här hema
          vthi byängerne                                           30      laß
                 Denne efftersreffne skogzängier
                 hafwa bådhe thenne skatteheman
                 tillhopa. Nembligen
          Biörkemyran bådhe tillhopa om                    6      laß 
          En annar kallas Enga om höö                       1 ½  laß
    
    1    Norregården haffwer denna eng för sig
          sielf kallas Kangårdzmåßen om                     1 ½  laß
          Biörnemyran en annan engh om                     3      laß

    2    Södergården haffwer denna engier för sig sielff
          nämbligen Lilleruda om höö                           1 ½  laß
          Biörkemyran                                                 2      laß
          LitzleBiörkemyran och om                             2      laß
                                      
          Till dhenne by är skogh och vthmark sampt gott
          fiske.

          Scala Ullnarum


(Karttext:)


På dhenne sijdan tager Tulka skogh wedh.
Edebo wijkan.
På dhenne sijdan äro Häffweröö prästegårdz ägor näst intill belägne.
här tager tager straxt Gottsta eng wedh.
Författad år 1641 af Sven Månshon