A7:126-127


(Rubrik:)    Häffweröö Sochn      Häffweröö Skipzlagh                  Notarum Explicatio
   
A       Tullka      skatteheman   3 ½
B       Östergärdet  vthsädhe                               20 ½  tunnor.  
C       Wästergärdet vthsädhe                             18      tunnor
D       Bolsengen måße och fnuggwaldh
E       Åffengen och måßwaldh        
F       Kalffhagen                                        höö 180      laß
G       Byengen måß och kärrwaldh
H       Södherängen

          Förvthan dhenne offwaskreffne engier
          här hema wedh byn hafwe dhenne ofwan-
          skreffne skatteheman deßförvthan
          och någre skogzengier hwilka här nedan
          före wijdare bliffwa specificerade.
         
          Dhenne by haffwe åtskilligt örestal
          annat örestal haffwer han i östergärdet
          och annat i wästergärdet, och annat i
          engerne såsom här nedan före är till
          att see. Nämbligen

    1    Norregården skatteheman   - 1                       
    4    Nedergården ibidem skatteheman - ½    äre bådhe
          tw tillhopa i östergärdet                              7      öreslandh  
          Vthsädhe derföre till benempte heman i samma
          gärde                                                         5 1/2  tunna
          I wästergärdet äre the bådhe tillhopa           6      öreslandh
          Vthsädhe derföre i benempte gärde            3 1/2  tunna              
I         Dhenne twå wreter såes samma åhr som wäster-
          gärdet såes och äre tillhopa bådhe               1 3/4  tunna
K       Dhenne twå wreter såes och samma åhr
          och lyda till Nedergården, och äre               2 1/2  tunna
         
          Eng till förbemempte tw heman på byenger-
          ne hema till höö                                         70      laß
                  Norregårdens skogzengier.
          Lille Rudu höö                                             2      laß
          Enge Rudu höö                                            3      laß
          Norre Rudu höö                                          3      laß
          En eng i Arnöö om höö                              10      laß
          Norregårdz skäret höö                                 4      laß
          I Strömsengen får han höö                            4      laß
          dhe andre grannerne i Tullka råda och thär.
   
                   Norregårdens skogzengier.
          I Norregårdzskäret får han höö                    3      laß
          på sin quota.
          Degh Rudu en skogzengh om                     11      laß
          Mull Rudu höö                                             7      laß
          Bergz engen höö                                          3      laß
          I Strömsengen hafwer han förr
          rådet : män nu hafwer han bytt sig thär
          vth.                          
          I Laruda wedh Öhrwijka får han höö            1      laß
          
   2     Östergården ibidem skatteheman  1. 
          haffwer i östergärdet                                   7      öreslandh  
          Såes i samma gärde                                    5 1/2  tunna
          I wästergärdet haffwer han och                   7      öreslandh
          Såer thär                                                    4       tunnor             
L        Dhenne wreet lyder och till Östergården
          och äre - 2. öreslandh och är bytt ifrå
          Öhrwijk, och hafwer förr kallas Öhrwijkz
          delerne, och drager vthsäde                         2 1/2  tunnor
          Eng på byengen hema till Östergården       95      laß
          och haffwer i engerne annat örestal
          nämbligen - 9 öreslandh såsom grannerne berätta.
M      Vthi Boruda får han höö                              7      laß

          Notand. dhetta hemanet skatter intet
          för dhe 2. öreslandh som han haffwer bytt sigh
          till frå Öhrwijk.

                  Östergårdens skogzengier.
          Råå Swedh thär råån ståå höö                       3      laß
          I Larwdu, medh Öhrwijka, får
          han höö                                                       2      laß
          hwilken wijdare fins igen på Öhrwijkz
          afrijtningh folio seqventi
          Skreddarebolet höö                                     2      laß

NB    Änn en wreet till Östergården
          är vthsädhe                                                  1 1/8  tunna    
          
    3    Millangården ibidem skatteheman  - 1.
          haffwer i östergärdet                                  11      öreslandh                
          medh the 2. öreslandh han haffwer bytt sigh
          till ifrå Öhrwijka.                                 
          Och såer derföre i samma gärde                  9      tunnor
          I wästergärdet hafwer han                           9      öreslandh
          Och såer thär                                              5 1/4  tunna
          Öhrwijk haffwa intet rådt i wästergärdet
          vthan i östergärdet.            
          Dhenne wreter lyda till Millangården och dragha
          vthsädhe                                                      2 3/4  tunna
          Eng till Millangården hema på byengerne  115       laß
M       I Boruda får han höö                                   4       laß
          I Öhrwijk hafwer Millangården ett stycke engh kal-
          las Katterumpa, och fins igen folio seqventi.                       
                  Millangårdens skogzengier.
          Söder Rödia höö                                          4      laß
          Skreddarebolet höö                                      7      laß


                  Tullka skärgårdh.

           Kälsöön lyder till hela byen och är ett
           gott betesskär.
           Skarp Kälsöön lyder till Östergården.
           Norregårds skäret kommer Norregården till
           och är ett engeskär om höö                          7      laß  Sam-
           maledes kommer och Nedergården något till aff
           samma skär som förr vthi dhe andre columner
           fins specificerat.
           Eggers skäret kommer Millangården till.
           Ett skär kallas Gränskär kommer hela
           byen till.
           Hwadh mehra skär här omkringh kunna
           finnes så komme the wallmar till.

           Till Tullka byn är mächta skön och stoor skogh, och vth-
           mark, och på samma byes ägor äro månge byar och gårder
           nu bygde som vthi booken wijdare thär samme byar stå afrijta-
           de fins specificerat.
           Dhenne by är och belägen wedh Saltsiön, och haffwer och
           skönt fiske.(Karttext:)


Salt siön.
Dhenne sågeqwarn och dhenne miölqwarn komme Tullka byn till, och gåå inthet
    offtare änn höst och wåhrtijdh.
Örjordh
Örjordh
Öhrwijkz ägor proximé seqountr