A7:128


(Rubrik:)    Häffweröö Skipzlagh.   Häffwerö Sochn.                 Notarum Explicatio
   
A       Öhrwijk      skatteheman  2. äro
          lijka stora vthi åker engh och alle
          commoditeter
B       Norregärdet vthsädhe                                  5 1/4  tunna
C       Södergärdet vthsädhe                                  6 1/2  tunna
          Vthi bådhe gärden är mäst örjordh.
          Vthsäde till hwarthera hemanet Norre-
          gärdet                                                         2 1/8  tunna
          I södergärdet vthsäde till hwart heman         3 1/8  tunna
D       Dhenne wret kallas Stummelwreten
          och brukas till numero 1. Östergården och är  7/8  tunnetal
E        Dhenne wret brukas och till samme heman
          och kallas Pyswreten och är                           3/4  tunnetal
F        Dhenne wret lyder till Wästergården
          här i byn numero 2.och är                            2      tunnetal
          och är geffwin aff Tullka boerne hijt till
          byn igen för Öhrwijkzdelerne i Tulka.
G       Engh till hwart heman här hema wedh
          byn om höö                                               50      laß

          Förvthan någre skogzängier som hwar-
          thera heman hafwer för sigh sielft
          och theras valour fins igen in superiori co-
          lumna

              Effterskrefne skogzengier lyda till Örwijk.
                            Nämbligen
                            till Östergården
          Skallmen en om höö                                       2      laß
          Skottwijken belägen wedh Saltsiön om           1 ½  laß
                            till Wästergården
          Löffkullen en om höö                                    11      laß
          Långe engh om höö                                        2      laß
NB     Larw en skogzengh lyder till bådhe hema-
          nen i Öhrwijk, och hwar sår thär höö               6      laß
          I samma eng hafwer Östergården i Tulka en teg om   2      laß
          Nedergården i Tulka twå tager om höö            1      laß


          Notandum

         Vthi dhetta engestycket littera G.H.
          hafwer Millangården i Tulka
          numero 3. tryeskifft medh Örwijka
          och får thär på sin deel höö   - 5 laß
          Thenne föreskrefne by är bygdh på Tulka
          byes råå och rör, och bruka skog
          och fiske lijka medh Fullkaboerne.(Karttext:)


På dhenne sijdan taga Nääs ägor wedh.
NB. Dhenne wreet kommer Nääs till och är 1/4 tunnelandh
Örwijkz Siön.
Arnöö fiälen.
På dhenne sijdan sware Tulka skogh emot vthi wästsöder.
hölada
kärr
Wiilloren lacus
Mörtö skog och ägor proximé