A7:129


(Rubrik:)    Häffweröö Skipzlagh   Häffwerö Sochn.                 Notarum Explicatio
   
A       Kårgill      skatteheman  ½. är                     4     öreslandh
B       Söderwreten vthsäde                                   2       tunnor
C       Dhe andre små wreterne såes alle ihop ett
          åhr och drage vthsäde                                  2 1/4  tunna
D       Byengen är full medh bärg och skogh
          och drager höö                                         24      laß
E        Lad Rödian höö                                         6      laß
          Bottn engen höö och                                   6      laß 
                                      
          Dhetta föreskrefne hemanet är bygt på Tulka
          skogh och vthmark. 

     
   
(Karttext:)

 
Tistronören.
Skiphwswijkan
Bergören
Storholmen