A7:132


(Rubrik:)    Häffwerö Skipzlagh    Häffweröö Sochn.                     Notarum Explicatio
   
A       Kåffringe      skatteheman                         
B       Norregärdet medh wreten som
          är noterat samme littera vthsäde                 1 3/4  tunna
C       Södergärdet medh sin wret                          1 1/2  tunna
D       Kåffringe engh höö                                   30      laß
E        Kåffringe qwarn går höst och wåhr.
          Föreskrefne Kåffringe ligger på Tulka ägor.
F        Dhetta är ett hörnråå och på sam-
           me råå kommer 4, bolstäder
           Nämbligen Tullka, Mörtö, Häfueröö
           prästegården och Kuusby.


Notarum Explicatio


G        Vnshaga        ett tårp bygt     
            på Mörtöö ägor.
H        Vthsädhe det ena åhret                               1 1/4  tunna
I          Dhet andre åhret                                            1/4  tunna
           Eng hafwer dhenne tårpare intet.

K        Dhenne engh kallas Mulloxruda
           och lydher till Nedergården i Tulka numero 4.
           och drager höö                                           7      laß   
L         Dhenne eng kommer Mörtöö till
            bådhe grannerne, och drager höö
            als                                                           44      laß
M         Dhenne 3 små wreter lyda och
            till Mörtöö och är                                       2     tunnorlandh

(Karttext:)


Mulloxen lacus.
På denne sijdan sware Mörtöö ägor emot.
På denne sijdan sware Kuusby ägor emot. 
Vnshaga Siön.