A7:133


(Rubrik:)    Häffwerö Skipzlagh    Häffweröö Sochn.                     Notarum Explicatio
   
A       Enswijk      skatteheman  2 halffwa1
        
  och äro lijka stora vthi åker och engh
          hwarthera                                                  1 1/2 öreslandh                        
B       Vthsäde till hwarthera hemanet
          dhet ena åhret                                             2       tunnor
C       Dhet andra åhret vthsäde                             2 1/4  tunna
D       Engh till hwarthera hemanet                       15      laß
         
          Till föreskreffne heman är gott fiske : Män
          ingen skogh heller vthmark.
          Föreskreffne heman här vthi Enswijk haf-
          wa och en skön öö kallas Enswijkz-
          öön, och drager höö - 60 laß och fins
          igen folio seqventi.
          

 
(Karttext:)


Enswijkz wikan.
Salt Siön
Scala Ullnarum


1 halffwa överstruket ms.