A7:139


(Rubrik:)     Häffwerö Sochn.                     Notarum Explicatio
   
A       Kallboda      skatteheman  1/2                      
          är                                                                2 1/2  öreslandh
          och ligger på Vthsundz ägor
B       Norregärdet vthsäde                                     3        tunnor
C       Södergärdet medh the små wreter
          som och samma åhr såes vthsäde                  4        tunnor
D       Söderengen höö                                         16      laß
E       Ödhegärdes ängen höö                                 4      laß         
              deßföruthan hafwer och detta heman
              efterskreffne skogzängier. Nembligen
          Lappäng                                                      6      laß
          Lappswedh                                                 5      laß
          Blåkansängh                                                4      laß
          Winterhumpn                                               6      laß
F        Dhenne engh kommer Kårrenäs
          till och drager höö                                      12      laß

          Skogh och fiske är till dhenne by så myc-
          kit som till nödhtårfften behöfwes.        
 


(Karttext:)


Vthsundhz siön.
Straxt på denne sijdan om gärdesgården tager Mörtöö gärde wedh