A7:141


(Rubrik:)      Häffweröö Sochn.                 Notarum Explicatio
   
A       Vthsundh      skatteheman  2.
B       Norregärdett vthsäde                                  20       tunnor
C       Södergärdett vthsäde                                  14       tunnor
          Vthi bådhe gärden är mästedels örjordh.
D       Engen hema är mästedels fnuggwaldz
          engh och drager höö                                 110      laß

          Norregården är                                             5     öreslandh
          haffwer i byamåhl                                        50     alnar
          I norregärdett vthsäde                                   9      tunnor
          I södergärdett vthsäde                                  6 1/4  tunna
D       På engen hema höö                                     50      laß
          haffwer och deßförvthan vthi Hum-
          blemyras engen höö till                                  5      laß
          I Kuggwaß engen får
          och detta hemanet                                         3      laß
          på sin deel.

                 Till föreskreffne Norregårdh
                 lyda och denne skogzängier
                
          Flöruda - 1 om höö                                      6      laß 
          Nolan gerdet höö                                         1 ½  laß
          Bygärdzlöthen höö                                       2      laß 
          Storeswedh                                                    ½  laß

2        Millangården och numero 3 Södergården
          brukas bådhe tillhopa.
          Och haffwa i byamåhl                                  60     alnar
          I norregärdet vthsädhe                                 10 3/4  tunna
          I södergärdet                                               7 1/2  tunna
D       På engen hema höö                                     60      laß
               
                Till Millangården lyda effterskreffne skogz-
                ängier
          I Humblemyran får han höö                           6      laß 
          I Baßängen                                                   1      laß
          I Floruda                                                      3      laß 
                Til Södergården lyda denne. Nembligen
          Skinnarebyn höö                                          4      laß 
          Långruda höö                                              6       laß 
          I Floruda                                                     3       laß
         
          Vthi Kuggwaßängen få the bådha
          ihop                                                             4      laß


Notarum Explicatio
   
E       En skattejordh lijten
          brukas till Kimmerö och
          är                                                                 1      spann
F       Än en om                                                      1      tunnorlandh
         
Ligger och till kimmere
          Till denne by är skön både
          timmer och annan wede-
          skog och räcker alt
          neder i Saltsiön
          Sammaledes är
          och här till gott
          fiske.

      

(Karttext:)


Twärsöffwer siön på denne sijdan taga Mörtö ägor wedh.
Uthsundz siön. 
På dhenne sijdan stiger den-ne byes skog vth.
På denne sijdan är Biyka och Hoffgårdz eng belägen
Wijkaren lacus.