A7:142-143


(Rubrik:)      Häffwerö Sochn.                 Notarum Explicatio
   
A       Kuusby      skatteheman  2. helffua
          och ett heelt. Hela byen är                             1     Marklandh
B       Norregärdett medh wreterne som
         såes thär till vthsädhe                                   14       tunnor
C       Södergärdett vthsädhe                                  9       tunnor
          Vthi bådhe gärden är mästedels örjordh.
D       Dhenne wreter ligga vthi södergärdet
          och äre halff fämte tunnelandh, hwilke
          wreter för 5 åhr sedan äro igenlagde
          till linda, och fördenskuldh hafwer man
          icke welat dhem innerächna  för behållen
          åker. Dock tagas the fuller up igen framdeles
                   Kuusby engier.
E        Norrengen måßwaldz eng   120  laß                                   
F        Litzleängen höö                       8  laß         128      laß

    1    Norregården    skatteheman ½ är                  2      öreslandh
          Vthsäde i norregärdett                                   3 1/2  tunna
          I södergärdet vthsäde                                   2 1/4  tunna
G       Igenlagd åker till Norregården                           3/4  tunna
          Engh till Norregården hema                         32      laß
          En skogzäng kallas Dalegatu om                    5      laß

    2    Millangården  skatteheman - ½  är och          2       öreslandh
         
lijka stort vthi alle qvaliteter med numero 1.
H       Igenlagd åker till Millangården i södergärdet 1      tunnelandh          
               
          En skogzäng till Millangården kallas Skogzhägnen      5  laß 
         
    3    Ibidem Södergården
         
Skatteheman   - 1.
          är                                                                 4       öreslandh
          Vthsäde i norregärdet                                   7        tunnor
          I södergärdet                                                4 1/2  tunna
I         Igenlagd åker i södergärdet                          2 1/2  tunnalandh
          Engh hema widh byn                                   64      laß
          På en skogzängh kallas Dale-
          gatu får han höö                                          10      laß
          deßförvthan.

          Till denne by är skog och vthmark
          till nödtårfften : Män intet
          fiske.(Karttext:)


På denne sijdan taga Kåffringe ägor näst wedh.
Zucka skog och ägor swara näst till på denne sijdan.
4 Det nybygge
Kålgårdztompt
Numero 4. twå små åkrar i söder-
    gärdet som grannierne här i
    byen hafwe efterlåtit tår-
    iparni, om 1/4 tunnelandh bådhe.
På denne sijdan tager Kimninge eng straxt wedh
Scala Ullnarum