A7:144


(Rubrik:)      Häffweröö Skipzlagh                Notarum Explicatio
   
A        Häffweröö kyrkia och klåckaregårdh     
    1     Prästegården är                                          19    öreslandh
   
2,3  Buska och Håffgårdh frälseheman
          
ligga under Skedeboholm och är tillhopa
           bådhe                                                          5    öreslandh   2 ortuger
B         Dhenne 4. gärden såes tillhopa ett åhr
           och vthi samme gärden gåå föreskreffne frelseheman
           numero 2. 3. vthi åkerskiffte medh prästegården
           effter sitt örestal, blifuer fördenskuldh
           i samme gärden vthsäde till Prästegården    161/2  tunna
           Till bådhe frälsehemanen vthsäde                  51/2  tunna
C        Vthi detta södregärdet ligga frälseheman och
           i tegeskiffte medh Prästegården okh löper
           Vthsäde till Prästegård i samma gärde         16       tunnor
           Till frälsehemannen vthsäde                           5       tunnor
D        Dhenne tw små gärden hafuer Prästegården
           allena och för sig sielf, så att frälsehemanen intet
           rådhe thär vthi, samme gärden såes i hop
           med södergärdet och drage vthsäde              5 ½  tunnetal
E         Dhenne engh kallas Tuna engh, vthi samme
           engh går Prästegården i tegeskiffte medh
           förberörde frälseheman likaså som vthi
           åkeren och bekommer på sin del hö           84      laß
F         En eng ligger enskilt till Prästegården
           kallas Lindrijs engh drager höö                    12      laß
           Gärdehöö till Prästegården hema                 37      laß
G        Dhenne engh kallas Håffgårdzmåsen vthi benempte
           engh gåå frälsehemanen vthi tegeskiffte
           medh Prästegården, och prästen får thär på
           sin qvota höö                                              10      laß

                 Effterskreffwne ängier komme Prästegården
                 till och ligga wedh andre byar.
           Giöringe engen belägen wedh Giöringe
           drager höö                                                    8      laß
           och fins igen folio -
           Krampenor en eng widh Vthsundh               10      laß
           Wijkare engen                                             10      laß
           Rotholma engen                                           36      laß
                  Plura in altera columna.

    NB   Deßförvthan hafuer och den-
           na Prästegårdh  1 öresland jordh
           inne medg Södergården vthi Gö-
           ringe och fins wijdare igen folio
           Prästegården hafuer och ett tårp på Vthsundz
           ägor heter Möreby.


Notarum Explicatio
   
H       Detta tårp kallas Finnetårpet
          lyder och till Prästegården                          
I        Vthsäde i österwreter                                      3       tunnor
K       I wästerwreten                                               3       tunnor
L        Eng lijten kallas Quarnemyra                           2      laß
          Än hafuer tårperen en engh lijten
          kallas Härksweden om                                    1      laß
M      Såge och miölqwarn ligger till
          Prästegården       

      

(Karttext:)


Kinninge frälse.
Kalfhage
Nota Bene Dhetta stycket är givet i mansbot vnder Prästegården.
Kalfhage
Örjordh
Straxt på dhenne sijdan om åhn tager Giöringe engh wedh.
öejordh
Straxt på dhenne sijdan om gärdesgården tager Lindris gärde wedh.
författad - 1642 af Sven Månsson