A7:147


(Rubrik:)      Häffwerö Sochn.                 Notarum Explicatio
   
A       Giöringe      skatteheman  2. kyrk.
B        Norregärdett medh östergärdett
          sampt wreterne hwilka såes
          tihopa ett åhr och äre notera-
          de medh samme charactere och såes
          på alt tillhopa                                              12 1/4 tunna
C       Södergärdet och wästergärdet
          medh sine wreter vthsade                            13       tunnor
          Vthi bådhe tw gärden är mästedels
          leerjordh, och ligger emillan
          bärgh och backer.
Nota Bene  Detta engestycke kommer Häffrö
          prästegårdh till och är                                    4     laß


     1   Norregården är                                           10     öreslandh
          Vthsäde i norre och östergär-
          det sampt wreterne                                        8 1/2  tunna
          I the andre gärden medh wre-
          terne vthsäde                                                 9       tunnor
D       Engh till höö                                                 90     laß

     2   Södergården är                                             6     öreslandh
         
medh det ena öreslandet som kom-
          mer Häffweröö prästegårdh
          till.
          Vthsäde det ena åhret                                    3 1/2  tunna
          Det andra åhret vthsäde                                 4       tunnor
D       Engh till höö                                                 50     laß
         
          Bådhe thenne grannar haffwe
          tillhopa en vthängh heter Bo-
          ruda om höö                                                  3     laß

          Dhenne by haffwer ganska lij-
          ten skogh och vthmark nästan in-
          tet mehre än såsom han medh
          hank och stöör äe begrepin och
          thenne byes rågång går vth sö-
          der ifrå gärdet, och sedan
          kröker han i norr upp åth
          Wijkaren, längre vth kommer
          thenne by intet med sin vthmark.
         

 
(Karttext:)


Wikaren lacus.
På dhenne sijdan åhn tager Häffwerö präste-
gårdz eng wedh
Ruda träsk