A7:148-149


(Rubrik:)      Häffweröö Sochn.                 Notarum Explicatio
   
A       Lindrijs      skatteheman  1 ½.
B       Östergärdet medh tw andre små gärden
          hwilke såes till samman ett åhr vthsäde        10        tunnor
C       Millangärdet medh store wreten såes
          och bådhe ett åhr tillhopa och är                   8 1/2  tunnelandh
         
     1   Norregården skatteheman ½. är                    6     öreslandh
          I östergärdet medh dhe tw små andre gärden
          vthsädhe                                                       3 3/4  tunna
          I millangärdet och store wreten vthsäde         3        tunnor
D       En liten wret lyder till samme heman vthsäde    1/2  tunna
E        Änn en minder om                                           1/8  tunna
F        På engerne hema wedh byen höö                14      laß
          heller 16 laß

                Haffuer och thenne efterskreffne skogzängier.
          Nämmer stacker      3
          Maskereboda          4       höö                        14     laß
          Blöthängh                4
          Öffwersta engen      3
          Föreskreffwne skogz engier kallas äliäst alle
          tillhopa Wästerengier.

     2   Södergården skatteheman 1. är                    10     öreslandh
          I östergärdet och dhe tu små gärden vthsäde   6 1/4  tunna
          I millangärdett och store wreten                       5      tunnor
          En liten wret till benempte heman                       3/8 tunna
F       På engerne hema höö                                    20     laß

                 Haffuer och thenne skogzängier.
                                     Nembligen
          Wadhmyran höö                                             9     laß
          Tältegemyran                                                  4     laß
          Skyttia                                                            3     laß
          Ladängh                                                         3     laß
          Föreskreffwne skogz engier kallas och lijka
          såsom the andre Wästerängier.

          Notandum. föreskreffwne skatteheman hafwe och theß-
          föruthan ett stycke ängh ihop medh Mal-
          bärga om höö                                                  3     laß
G       Detta åkerstycke kommer Kåtorp och Sö-
          derby till. och är                                                 1/4  tunna

Lindrijs Rågångz Beskriffningh.

Emillan Lindrijs Kåtorp och Söderby, går rågatan
vth ifrå Lindrijs wästergärde thär i gärdet står fäm
stenar råå, går sedan thär ifrå bäller vth till en
wijse står på Kättebärg sedan till Holmsiön,
thär wäster om siöändan stå fäm stora råå och
är hörneråå.
Sedan kröker rågatan i norr emillan Ytterby och Lin-
dris till ett rå kallas Krokemyra, thär ifrå och til
en wise stå på Ytterbo kyrkiewäg, och thär ifrå
och till Tälgebärg, thär ifrå till en wijse står wed
qwarnemyran strax wedh prästegårdz qwarner.
         

 
(Karttext:)


Straxt på dhenne sijdan om denne skildnaden tager Häffweröö prästegårdz eng wedh.
På denne sijdan tager Maalberga skog och vthmark wedh.
Prästegårdz gärde proximé
På dhenne sijdan stiger Lindris skog vth.
På dhenne sijdan tager straxt Kåtårp och Söderby gärde wedh.
Scala Ullnarum
Af Sven Månson 1642