A7:150


(Rubrik:)      Häffwerö Skipzlagh.                 Notarum Explicatio
   
A       Kåtårp      skatteheman  2.
a        Söderby    skatteheman  2.    Ligge bådhe ihop
          i åker och engesskifte, sampt skog och vthmark.

B       Wästergärdet medh alle dhe andre små gärden som och
          såes samma åhr vthsädhe                            19        tunnor
C       Östergärdet vthsädhe och                            19       tunnor
          Vthi bådhe gärden är mestedels lerjordh.
D.      Byengen hema om höö                              100      laß


         Norregården i Kåtårp är                                6     öreslandh
         Vthsäde i hwart thera gärdet                          4       tunnor
         Samma heman hafwer i byamåhl                   18     alner
         Engh här hema wedh byn om                        20     laß
E       Dheße wreter lyda till benempte Norregårdh
         och äre till vthsädhe                                         2 ½  tunnetal

         Norregården i Kåtårp haffwer
         för sigh sielf efterskreffwne skogzengier.
         Boruda en engh om höö                                   7     laß
         Michilsruda en engh belägen
         Pellzmåsa om höö                                            4     laß
         och fins thär wijdare igen folio
        
Brändhrudu höö                                              4     laß                                       
         Prästrudu                                                        2     laß
         Eliäst hafwer och Norregården någre
         skogzengier ihop med dhe andre
         sine granner som här under wij-
         dare bliffwe specificerade.

     2   Södergården i Kåtårp                                              
         
haffwer lijka myckit i byamåhl
          sampt engh och gärden medh näst-
          föreskreffwne Norregårdh numero 1.
F        Dheße wreter lyda till Södergår-
          den och äre till                                                   2       tunnorlandh

                   Efterskreffwne skogzengier lyda till Södher-
                   gården  i Kåtorp. Nembligen
                   
          Rödia 1 om höö                                               3     laß
          Slängerumpa                                                    3     laß
          Fistemyran höö                                                2     laß
          haffwer och deßföruthan skogzengier ihop medh
          de andre grannerne

     3   Norregården i Söderby                                
         
hafwer i byamåhl                                            19     alner
          Vthsädhe i hwarthera gärdet                               4       tunnor          
          Engh till höö                                                    20     laß
G       Wreter till Norregården i Söderby                     2 ½  tunnelandh
          
                  Skogzengier till Norregården  i Söderby.   
          Långskär höö                                                   3     laß
          Pentzeremyran höö                                           3     laß
          Haffwer och ihop medh dhe andre sine
          granner skogzengier ut infra videre
          est.
          
     4   Södergården i Söderby.                               
         
hafwer i byamåhl                                            33     alner
          Vthsädhe i hwarthera gärde                                7       tunnor          
          Engh hema till höö                                          40     laß
H       Dheße wreter lydhe till benempte
          Södergårdh och är vthsäde                               2     tunnor
          
                  Skogzengier till Södergården   
          Norrerödia höö                                                3     laß
          Måsiö engen höö                                              5     laß
          
Noterede effterskreffwne skogzengier
          hafwa Kåtorp och Söderby ihop.
          Ladhengh om höö                                             7     laß
          Qwarnemyran                                                   4     laß
          Degermyran                                                      3 ½ laß
          Molnruda                                                          1     laß
          Höhult                                                               2     laß
         
          Till Söderby är skön skog och vth-
          mark.


(Karttext:)


På dhenne sijdan om gärdesgården tager straxt Lindris gärde wedh.
Kåtorp
Söderby