A7:151


(Rubrik:)      Häffwerö Sochn.                 Notarum Explicatio
   
A       Pellmåßa      skatteheman  ½. är                  8     öreslandh
B       Vthsäde det ena åhret                                   2 1/2 tunna
C       Dhet andra åhret vthsäde                              3 1/4 tunna
D        Höö als ihop                                              58     laß
E        Dhenne twå ängesfiäller komma till
          Kåtorp och drage höö ihop                         
4     laß 
          Föreskreffne heman ligger på Kåtorp ägor
          och skogh, och haffwer en skön lägenheet
          medh timmer och annor skogh : Män
          intet fiske mehre än vthi en lijten siö
          på skogen kallas Måsesiön.
F        Denne wret kommer Boruda till
          och såes thär på                                             
1/4 tunna
 

 
(Karttext:)


På denne sijdan är Kåtorp belägitt ½ mijl här ifrå.
På denne sijdan tage Boruda ägor wed
Pensarimyran när-mast till på denne sijdan.
Författat : 1642 af Sven Månsson.
Scala Ullnarum