A7:154


(Rubrik:)      Häffwerö Skipzlagh                 Notarum Explicatio
   
A       Biörkekulla      skatteheman  2 halffwe
          och haffwa hwar sitt gärde för sigh.
    1   Norregården är                                             1     öresland 8 thr ¹
B       Norregärdett vthsädhe                                  5 1/2 tunna
C       Dhenne wret lyder till Geßwijk och
          Norregården här i Biörkekulla brukar
          henne och är                                                 1 3/8 tunna
D       Dhenne tw små gärden såes andre
          åhret och äre tillhopa                                     9     tunnorlandh 
          Engh till Norregården om höö                      25     laß
          ändock föreskrefwne norregårdh hafwer ingen syn-
          nerligh engh här hema : vthan i Geß-
          wijk, hwilken engh han hafwer medh
          loff : sammeledes hafwer han och såå skogz-
          änger Nämbligen Storhägnen och Wijk.

     2   Södergården är                                             1     öreslandh
E        Vthsäde det ena åhret                                     3 1/2  tunna
F        Dhet andre åhret                                           1 1/2  tunna
          Södergården hafwer eij heller någon
          eng hema vthan 3 skogzängier. Nämbligen                                              
          Nyarödia           7   laß
          Södermyra         3   laß                                12      laß
          Skoffle               2   laß

          Denne föreskrefwne by är bygt på Geß-
          wijkz ägor och haffwer skogh och vth-
          mark inne wedh dheres skogh.
          Fiskewatn hafwer han i Saltsiön
          nämbligen vthi Wäddö wijkan.
          

 
(Karttext:)


På dhenne sijdan om gärdesgården tager straxt Geßwijk eng wedh.
Hage
På dhenne sijdan tager Kåtårp skogh wedh
Straxt på dhenne sijdan om gärdesgården är Semmersby gärde belägett.


1 thr står troligen för penningland.