A7:155


(Rubrik:)      Häffweröö Sochn.                 Notarum Explicatio
   
A       Treesta      skatteheman   3.
          Cronoheman                     ½.
B       Norregärdet vthsädhe    21    tunnor           
C       Onsdalsgerdet                 7     tunnor            28      tunnor
          förbemälte gärden såes tillhopa ett
          åhr
D       Södergärdet vthsädhe      8     tunnor                                            
          Nygärdet                         5 ½ tunna             13 ½ tunna
          Såes och bådhe tillhopa ett åhr
          Vthi alle föreskrefwne gärden är mäst
          leerjordh.
F        Norrengen måßewaldh och gytie-
           botn, full med skogh och dra-
           ger höö                                                        20     laß
G       
Söderengen höö                                           50     laß
H        Wijkengen höö                                             40     laß
           En skarp skogzeng heter Wäster-
           engh om höö till alle ihop                              
18     laß

     1   Wästergården Cronoheman - ½ är                   3     öreslandh
         
haffwer i byamåhl                                             7     alner
E        Vthsädedet ena åhret                                       3 1/2  tunna
F        Dhet andre åhret                                             1 1/2  tunna
I         En liten wret til bemälte heman                       1/4  tunna
          Engh till höö                                                   20      laß

          Ibidem Millangården skatteheman 1 är              7     öreslandh  och 1 ortuglandh
          hafwer i byamåhl                                            18      alner
          Vthsädhe det ena åhret                                     8 3/4  tunna
          Dhet andre åhret                                               4 1/4  tunna
K       En lijten wret                                                       1/8  tunna
          Engh till höö                                                   46      laß

          Östergården skatteheman 1 är                         6     öreslandh  20 thr¹
          haffwer i byamåhl                                           16     alner
E        Vthsädhe det ena åhret                                    7 3/4  tunna
F        Dhet andre åhret                                              3 1/2  tunna
L        En wret om                                                         1/4  tunna
          Engh till höö                                                   27      laß

          Södergården är lijka stor vthi alle
          qvaliteter medh nästföreskrefwne östergårdh numero 3.

          Till denne föreskrefwne by är skön
          skogh och vthmark sampt och
          gott fiske.
          

 
(Karttext:)


Träsk.
Wäddöö wijkan.
På dhenne sijdan om åhn tager Geßwijkz engh wedh
 

¹ thr står troligen för penningland.