A7:156-157


(Rubrik:)      Häffwerö Sochn.                 Notarum Explicatio
   
A       Geßwijk      skatteheman   2.
B       Norregärdet medh dhet andre gärdet som
          är noterat samma littera vthsädhe                 12 ½ tunna       
C       Dhe andrte tw gärden såes tillhopa andre
          åhret och draga vthsädhe                              11 ½ tunna
          Leerjordh i bådhe gärden.
D        Norrengen höö          8     laß
E       
Wästerengen höö     18     laß                       56     laß
F        Wijkengen höö         30     laß
                   I effterskreffwne skogzenger hafwe 

                   föreskreffwne heman ihop i pro qvota. Nembligen                                
          Prästrudu en om          6     laß
          Kiöpmansengen höö    6     laß                      16     laß
          Qwarnengen om höö   4     laß

     1   Norregården skatteheman 1 är                        7     öreslandh
         
haffwer i byamåhl                                          76     alner
          Vthsäde i norregärdet sampt i dhet andre
          som och såes samma åhr                                 6 3/4  tunna
          I the andre tw gärden vthsädhe                        6 1/4  tunna
          På alle engerne höö pro qvota                        39      laß
G       Norregårdz wreten                                           1 1/2  tunna
          Såes halfpart aff dhem hwart åhr.       

          Södergården skatteheman 1 är                        6     öreslandh  
          haffwer i byamåhl                                           64     alner
          Vthsädhe det ena åhret                                     5 7/8  tunna
          I the andre tu gärden                                        5 1/4  tunna
          På alle engerne tillhopa höö                             33      laß
H       På Södergårdzwreterne vthsäde als                   2 3/4  tunna
          och såes halfpart af dem huart åhr.

          Till denne föreskrefwne by är skön skogh och vthmark
          sampt och gott temmeligit fiske.
          

 
(Karttext:)


På denne sijdan tager straxt Malbärga gärde wedh
Träsk.
På dhenne sijdan taga närmast Kåtårp ägor wedh.
kalfhage
Sqwalteqwarn går höst och wår. lydher till Geßwijk.
Wijk Siön
På dhenne sijdan om lille åhn  tager straxt Troosta eng wedh.
Wäddö wijkan
Ortala ägor på denne sijdan närmast
Scala Ullnarum