A7:159


(Rubrik:)      Häffwerö Sochn.                 Notarum Explicatio
   
A       Wedha      skatteheman   2 ½ .
B        Östergärdett  vthsädhe                                  17      tunnor      
C       Wästergärdet vthsädhe                                 15      tunnor
          medh wreten som är noterad samme littera
         
Vthi bådhe gärden är mästedels lerjordh
D       Österengen slätt eng om höö                        20     laß
E        Nylande måßwaldz engh                               28     laß
F        Rööleghan slätt engh om                               20     laß
 
     1   Norregården skatteheman 1 är                       6 ½ öreslandh                     
         
haffwer i byamåhl                                          20     alner
          Vthsäde i östergärdet                                      7       tunnor
          I wästergärdet vthsädhe                                  6       tunnor
G       I denne twå wreter råder han halff
          parten med Södergården numero 3. och får
          thär på sin qvota                                                3/4  tunna
          
      
                Till Norregården lyda och
                denne skogzengier. Nembligen                                           
          Vthåker 1 om höö                                            3     laß
          Brändruda om höö                                           4     laß                      
          Rörskär                                                           1     laß
          Kampeskär                                                      1     laß                      
          Kråksker                                                         1     laß
          får och theßförvthan, höö
          höö på hemängerne                                        28     laß

     2   Ibidem skatteheman 1 är                                 7    öreslandh  
          haffwer i byamåhl                                           19     alner
          Vtsäde i östergärdett                                       6      tunnor
          I wästergärdett                                                  5 1/2 tunna
H       Denne twå wreter höra och till benempte he-
          man och äro                                                     2       tunnor
I         I denne lille wret höra råder han en halfpart medh
          Norregården numero 1 och löper                         1/8 tunna
          På engerne hema får han höö                          26      laß
                Effterskreffwne äre hans skogzengier.                                         
          Skipphuängh höö                                              3     laß
          Storehägnen höö                                             14     laß                      
          Flöruda höö                                                      2     laß
          Rörskär  1 laß    Långskär                                 1     laß                      
          Kampnor                                                          1     laß
         
     3   Södergården skatteheman ½ är                       4 ½ öreslandh  
          haffwer i byamåhl                                            11     alner
          Vthsäde i östergärdet                                        3 3/4 tunna
          I wästergärdet                                                  3 1/4 tunna
K       Denne wret lyder till Södergården och äro 2 ½  tunnelandh
G       I denne wret råder han en halfpart vthi
          medh Norregården och får thär                             1/2 tunna
          På engen hema får han höö                              14      laß
               
                Effterskreffwne äro Södergårdens
                skogzengier. Nembligen                                         
          Strandängh höö                                                 8     laß
          I Storehägnen får han höö                                  4     laß                      
          Ny Rödia höö                                                   9     laß
          Vthåker höö                                                      3     laß   
          Kampe Ruda höö                                              1                         
          Rörskär höö                                                      1      laß
          Lille Rörskär höö                                                     1                                      


Weda Rågångz descriptio.

Emillan Weda och Häffwerö prästegårdh skilier alt siön Wijkaren sammaledes och emillan
Göringe och Wedha, sedan går rågatan up till ett råå som står vthi ett engzhagh som kallas
Vthåker. Sedan går han thär ifrå till en annor råå som står i Göringe wallengzhage, går
sedan thär ifrån och till en wijse står wästan för Kampmåsen, sedan thär ifrå till ett hörn-
neråå som står på wedha kyrkiowägh, hwilket skilier Wedha, Giöringe. Malberga och Lijndris
ägor ifrå hwar andre.
Sedan går rågatan ifrå samme hörneråå till en wijse står emillan Malbärga engen och kyrkio-
wägen, thär ifrå till en står för Malbärga engen. Sedan thär ifrå till ett hörnrå står wed Weda
wreten.(Karttext:)


På dhenne sijdan tager Markedals engh wedh.
På dhenne sijdan tager Bärgby engh wedh.