A7:160-161


(Rubrik:)      Häffweröö Sochn.                 Notarum Explicatio
   
A       Bärgby      skatteheman   5 .
B       Norregärdet                                   
C       Hästhaga giärde  vthsädhe                             30     tunnor      
D       Tuffwegärdet medh
E        Södergärdet       vthsädhe                             24 1/4 tunna
F        en lijten engh till alle heman                             6      laß
G       Wästerengen måßewaldh                              72      laß
H        Södermyra höö                                            12      laß
 
     1   Norregården skatteheman 1                            9     öreslandh och 8 thr¹
          Haffwer i byamåhl här hema vthi
          boolbyen                                                       20     alnar
          Såer i norregärdet och Hästhagzgärdet             5 1/4 tunna
          I Tuffwu och söderergärdet vthsädhe               4 1/4 tunna
          Engh hema widh byen                                    15      laß
I         Wret till Norregården                                         1/4 tunna
K        Risle engh och Norregården om                      4      laß                        
          
                Effterskreffne äro Norregårdens 
                skogzengier. Nembligen                                           
          Bärgbyöön höö                                                7      laß
          Lillerudu                                                           1      laß                      
          Forsweden höö                                                4      laß
          Föreskreffne skatteheman numero 1 haffwer och
          vthi Nederbyn - 1 öreslandh som wijdare
          fins in altera columna specificerat.

     2   Södergården ibidem skatteheman 1 är           12     öreslandh  
          haffwer i byamåhl här hema vthi
          boolbyen                                                        34     alnar
          Vthsädhe i norr och Hästhagzgärde                   9       tunnor
          I söderergärdett sampt det lille vthsädhe           7 1/4 tunna
          På byengerne här hema höö                           27      laß         
L        En lijten wret till numero 2. om                           ½    tunnetal
         
                Skogzänger till numero 2.                                         
          Bärgbyöön höö                                              12      laß
          Rißlen höö                                                     10      laß                      
          Föreskreffne Södergårdh haffuer och              1     öreslandh
          i Nederbyn hwilket wijdare ixhac
          pagina bliffwer specificerat.
          fins in altera columna specificerat.
         
     3   Östergården skatteheman 1                      
          haffwer i byamåhl                                            19     alner
          Vthsäde i norre och Hästhagzgärdet                  5      tunnor
          I dhe andra tw gärden                                       4       tunnor
          På byengerne hema höö                                  15      laß
               
                Östergårdens skogzengier. Nembligen                                         
          Rudu höö                                                          3      laß
          Bärgbyöhr höö                                                  6      laß                      
          Sandwijk höö                                                    4      laß
          Föreskreffne Östergårdh råder intet              
          vthi Nederbyes gärdet.                         

     4   Ibidem skatteheman 1 är                                10      öreslandh  
          haffwer i byamåhl                                             23      alnar
          Vthsäde i norr och Hästhagzgerde                     6       tunnor
          I dhe andre tw gärden                                         4 3/4 tunna
          På byengerne hema höö                                   17      laß
M       Änn en eng hema widh byen som
          detta heman haffuer för sielffe och kal-
           las Rudhu om höö                                             6      laß     
N        En färdeles wret till benempte heman                1         tunnetal
         
                Nästföreskreffne hemans skogzängier.                                         
          Bärgbyöö höö                                                   8       laß
          Skarp Rudu höö                                                6       laß                      
          Dhetta föreskreffne skatteheman numero 4. äger och           
          vthi Nederbyens gärde                                       2      öreslandh
          som fins wijdare specificerat

      
     5   Millangården skatteheman är                             7      öreslandh 14 thr ¹  
          haffwer i byamåhl                                              17 ½  alnar
          Vthsädhe i norr och Hästhagzgärde                      4 1/2 tunna
          I dhe andre andre tw gärden                                3 1/2  tunna
O       En wret till Millangården om                                    1/2  tunna
P        Änn en wret om vthsädhe                                       1/4  tunna
       
                Skogzängier till Millangården.                                         
          Bärgby öön                                                         8       laß
          Rudu                                                                   2       laß
          Sandwijken höö                                                  4       laß
          Millangården rådher intet vthi          
          Nederbyes gärde                                      
       
Q       Dhetta gärdet kallas Nederby gärde
          och är en uthjordh om                                          8     öreslandh
         
Vthi samme gärde gåår Nor-
          regården. Södergården. och numero
          4. skattehemanet här vthi Bärby
          vthi åkerskifte medh Söderste gården
         
och dhe andre twå näst liggande he-
          man intill Södergården vthi Norby.
          Och hwar rådher thär effter sin
          qvota som fölier Nembligen

    
1   Norregården här i Bärgby äger thär
          - 1 öreslandh och haffuer thär i byen                     9      alnar
          Vthsädhe                                                              1 1/4  tunna
     2   Södergården är lijka stor medh Norre-
          gården och rådher thär lijka myckit
          Skatteheman numero 4. i Bärby haffuer
          här i Nederby gärde                                              2      öreslandh
          Såer thär                                                               2 1/2  tunna

          Söderste gården vthi Norrby äger
          här i Nederby gärde                                              2      öreslandh
          Såer thär pro qvota                                               2 1/2  tunnetal
          Dhe andre tw hemmanen vthi Nöörby som
          ligga näst intill Söderstegården
          äga här i Nederby hiärde                                      1      öreslandh
          och hwar såer thär                                                 1 1/4  tunna
          Till Nederby vthiord är eng                                    2      laß(Karttext:) 


Wäddö wijkan.
Bärby Träsk.
Scala Ullnarum
 

¹  thr står troligen för penningland.