A7:164-165


(Rubrik saknas)            Notarum Explicatio
   
A       Norrby      skatteheman   8 .
          och haffwe 3. byeskiffte
              Vthi skattegärdett ligge the ihop
              i åkerskiffte. Nembligen
B       Norrby gärdet stora vthsädhe                           29 1/2  tunna
    1   Norregården skatteheman 1
         hafwer i föreskreffne gärde i byamåhl                21      alnar
B      Vthsädhe thär                                                     4 1/4  tunna

    2   Östergården ibidem skatteheman 1
         hafwer i samma gärde i byamåhl                       15      alnar
B      Vthsädhe derföre                                                3 1/2  tunna

   
    3   Näst östergården ibidem skatteheman 1
         hafwer i föreskrefne gärde i byamåhl               24      alnar
B      Vthsäde derföre                                               5 5/8  tunna

    4   Ibidem skatteheman 1
         hafwer i föreskreffne gärde i byamåhl                9      alnar
B      Vthsädhe derföre                                               2 1/4  tunna
 
    5   Wästergården skatteheman 1
         hafwer i föreskreffne gärde i byamåhl              15      alnar
B      Vthsädhe derföre                                               3 1/2  tunna
C      Dhenne wret såes samme åhr och lydher till
         numero 4. och numero 5. nästföreskreffne
         och är                                                               1 1/4  tunna

    6   Ibidem Näst Wästergården skatteheman 1
         hafwer i byamåhl                                             16      alnar
B      Vthsädhe i föreskreffne gärde                            3 3/4  tunna
D      En wret såes samme åhr och lydher till föreskreffne
         numero 6. och är                                                  2/8  tunnelandh

   
7   Ibidem skatteheman 1
         hafwer i byamåhl                                             11      alnar
B      Vthsädhe i föreskreffne gärde                            2 5/8  tunna
E      En lijten wret såes samme åhr och lydher till 
         benempte numero 7.                                         1/4  tunnelandh

   
8   Söderste gården ibidem skatteheman 1
         hafwer i byamåhl                                             12      alnar
B      Vthsädhe i föreskreffne gärde                            2 3/4  tunna
 
         I dhenne efterskreffne gärden ligger the samme-
         ledes och i byamåhl och åkerskiftte ihop i.
F       Nygärdet vthsädhe    2    tunnor                                          
G       Änn ett gärde            9 2/8 tunna   
H       Änn ett gärde          14 3/8 tunna    alle såes     27      tunnor            
I         En wret vthsädhe     1 3/8 tunna     ett åhr tillhopa
     1   Norregården såes i förbenempte gärden           3 3/4  tunna
     2   Östergården såes i förbenempte gärden            3 1/2  tunna
K       En lijten wret till Östergården såes samme åhr      1/4  tunna
     3   Näst Östergården såes i förbenempte gärden    5 1/2  tunna
     4   Ibidem såes i förbenempte gärden                     2       tunnor
     5   Ibidem såes                                                      3 1/2  tunna
L        En wret till numero 5. samma åhr om                    1/2  tunna
     6   Näst Wästergården sår i förbenempte gärden  3 3/4  tunna
M       En wret till numero 6. samme åhr om                   1/4  tunna
     7   Ibidem sår i förbenempte gärden                     2 1/2  tunna     
     8   Söderste gården sår i förbenempte gärden       2 3/8  tunna
N       Notandum föreskreffne heman numero 4.5.6.7. och 8.
          äre rådandes i dhenne wret och är                        6/8  tunnelandh

O       Byengen måßwaldh    112    laß                             
P        Hagengen skönwaldh   12    laß    tillhopa      124      laß
     1   Norgården får hema wedh byn höö               18      laß
                 Norregårdens skogzengier.                                        
          Store Rudu höö             4     laß
          Molnmyra höö               4     laß                      
          Tw boll höö                   2     laß                      15      laß
          Långholmsengen            3     laß
          Deghruda                      2     laß


Notandum


Q       Denne wreet är 1 tunnelandh såes till gärdet
          noteret littera och Norregården Östergården
          och den näst Östergården är rådha om
          henne

     2   Östergården får höö hema wedh byn              15      laß         
                Skogzängier.                                     
          Qwarneng höö    3  laß                                              
          Brewijk höö        3  laß                                                                   
          Boruda höö         3  laß                                              
          Stornäs höö         1  laß                                  20      laß
          Pepermyra hö         7  laß                                              
          Degruda höö        3  laß
                                  
     3   Näst Östergården får höö hema wed byn        24      laß
                Skogzengier.                                        
          Deg Ruda höö      3  laß
          Stor Rudu höö      4  laß                      
          Tubell höö           3  laß
          Brewijk höö         2  laß                                  18      laß
          Storswedh höö     1  laß                      
          Molnmyra höö      2  laß
          Långholmen höö   3  laß
         
     4   Ibidem får höö hema wedh byn                         19      laß         
                Skogzängier.                                     
          Laderudu höö       2  laß                                              
          Lille Brewijk         2  laß                                                                   
          Store Brewijk       1  laß                                     7      laß                       
          Degrudu höö         2  laß                                 

     5   Wästergården får höö hema                             16      laß         
                Skogzengier.                                     
          Laderudu              2  laß                                              
          lille Brewijk           2  laß                                                                   
          Store Brewijk        1  laß                                     8      laß                       
          Deghrudhu              2  laß                               
          Wäster Rödia        1  laß 

     6   Ibidem får höö hema                                         18      laß         
                hans skogzengier.                                                                          
          Brewijk                 1 ½  laß
          Daleng                  2  laß                                                                      
          Nyeng                   2  laß                                   12½   laß
          Molnmyra             3  laß
          Pepermyra            2  laß                     
          Degrudu                2  laß                               
                

     7   Ibidem får höö hema                                         13      laß         
                Skogzengier.
         
Brewijk                1 ½  laß                                           
          Dalengen              1  laß                                              
          Nyengen              1 ½  laß                                                              
          Store Swedh        1  laß                                     11      laß
          Molnmyra            3  laß
          Wäster Rydia       1  laß                      
          Degruda               2  laß                               
          

     8   Söderstegården får höö hema                             11      laß         
                Skogzengier.                                     
          Heßelrudu             2  laß                                              
          Brewijk                 2  laß                                                                   
          Rislon                  1 ½  laß                                 12      laß                       
          Röömyra               5  laß                               
          Degrudu               1 ½  laß


Notarum Explicatio                  


R       Lilleby gärde vthsädhe                                      14       tunnor
          dhet ena åhret och 6. grannar
          i Norreby rådha thär uthi.
S        dhetta gärde kallas och Lilleby gärdet
          och såes  andre åhret är                                     7 ½   tunna

     1   Norregården i Norreby haffwer i byen              10     alnar
R        Vthsädhe i dhet ena gärdet                                2  tunnor
S        I det andre vthsädhe                                          1       tunna

     2   Ibidem Östergården
          haffuer här i byamåhl                                       13     alnar
R        Vthsädhe i det ena gärdet                                2 ½   tunna
S        I det andre                                                        1 1/4  tunna

     3   Ibidem i Nårby
           haffuer i byamåhl                                           10      alnar
R        Vthsädhe i dhet ena gärdet                                2 ½  tunna
S        I det andre gärdet                                             1        tunna

     6   Ibidem 
           haffuer här i byamåhl                                       6      alnar
R        Vthsädhe i det ena gärdet                                 1 1/8  tunna
S        I det andre                                                           3/8  tunna

     7   I Nårrby
           haffuer här i byamåhl                                     11      alnar
R        Vthsäde i det ena gärdet                                   2      tunnor
S        I det andre                                                       1 1/4  tunna

     8   I Nårby  i Söderste gård.
           haffwer här  i byamåhl                                     22      alnar
R        Vthsädhe i det ena gärdet                                4      tunnor
S        I det andre gärdet                                             2        tunna
        
          Till dhetta gärdhe heller vthjordh är
          och en eng som heter Rotholms
          engen och drager höö                                      14      laß
          och alle föreskreffwne  6. granner rådhe
          thär vthi pro qvota såsom i gärden


Notarum Explicatio


                   Cautela.
T        Dhetta gärde kallas Neder-
           by gärde och är    1 vthiordh
           och lydher till 4. granner
           i Norrby och 3 i Bärgby
           Samma vthiord är                                             8      öreslandh    
           Vthsädhe                                                        13 ½  tunna

           Skatteheman numero 4 i Norrby haffwer
           här   1 öreslandh   vthsäde därföre                    1 5/8  tunna
           Numero 6 ibidem hafwer här vthi
           Nederby gärde                                                     ½ öreslandh  
           Vthsädhe                                                            1        tunnetal
           Numero 7 ibidem är lijka stort
           medh numero 6. här i Nederby
           Numero 8 i Nårrby hafwer här i
           Nederby   2 öreslandh   vthsäde                       3 1/4  tunna

           Norregården i Bärgby haffwer här 
           i Nederby gärde                                               1      öreslandh 
           Såer dherföre                                                   1 5/8  tunna
           Södergården i Bärgby äger här
           och lijka myckit som Norregård
           Numero 4. skatteheman i Bärgby
           hafwer här i Nederby                                       2      öreslandh  
           Vthsädhe derföre                                             3 1/4  tunna
               

      
   
U        Twå sqwaltequarner lydhe till Norrby
           gåå höst och wåhr.

           Till denne föreskrefwne by är skön och wijdh
           skogh, fiske är här till och gott i saltsiön
 
         


(Karttext:) 


Författad vid år 1642 af Sven Månson.
På dhenne sijdan är stor skog och vthmark, hwilken lyder till dhenne by.
Sandjordh
Leerjordh
Suartmylla
lerjordh
Straxt på denne sijan tager Bärgby gärde wedh.