A7:17


(Rubrik:)   Broo Skipzlagh Broo SochnNotarum Explicatio
   
A    Anderswidia      skatteheman 4  
       frälseheman 1
B    Norregärdet medh the
       wreter som såes samme
       åhr vthsädhe                                           28      tunnor
C    Södregärdet medh the wreter
       thär till såes vthsäde                                28       tunnor
D    Dhenne byens enger föruthan
       dhenne tuå små, finnes flere
       igen näste folio, och swara
       alle tillhopa                                            230       laß                 
 
1     Prästergården  
       haffwer i byamåhl                                    17      alnar
       Vthsädhe i hwart gerdet                             6      tunnor
       Engh als till höö                                       50      laß  
            
2     Norregården  
       haffwer i byamåhl                                    15      alnar
       Vthsädhe i hwarthera gärdet                      5      tunnor
       Engh als till höö                                       45      laß

3     Millangården  
       haffwer i byamåhl                                    14      alnar
       Vthsädhe                                                  5      tunnor
       Engh till höö                                            40      laß

4     Näst millangårdhen  
       haffwer i byamåhl                                    18      alnar
       Vthsädhe i hwart gärde                            6 1/4  tunnor
       Engh till höö                                           55      laß

5     Östergården  
       haffwer i byamåhl                                    14      alnar
       Vthsädhe i hwart gärdet                             5      tunnor
       Engh till höö                                             40      laß

E    dhenne twå små wreter
       lyda till Innåhl och drage
       tillhopa vthsädhe                                         1      tunna
F     denne engh lydher och till
       Inåhl och drager höö                                   5      laß
G    denne sqwaltequarn lyder
       till Anderswidia och går
       höst och wåhr.

       Till dhenna by är skön skogh
       och vthmark, och går öster-
       vth in till Gallbodha,
       Sedan thär ifrå och intill
       Haröö ägor möta .
       
       Till denne by är och gott fiske
       i Långtogz Siön hema wedh
       byn .

           

(Karttext:)

Lindh
På denne sijdan komme Hallboda ägor och Anderswidia engier
På denne sijdan swara Brändström
ägor  och Anderswidia engier.
Lerjordh
Lerjordh
Långtogz Siön