A7:172-173 


(Rubrik:)      Häffwerö Sochn.                 
                   


Notarum Explicatio
   
A       Backbyn      skatteheman  4. halfwa.                   
B       Millangärdett vthsädhe det ena åhret                7 3/8  tunna

     1  Östergården skatteheman    ½
          hafwer i byamåhl                                            8      alnar
          vthsädhe i millangärdet                                    2      tunnor

     2   Södergården skatteheman    ½
          hafwer i byamåhl                                            7      alnar
          vthsädhe i millangärdet                                    1 2/8  tunna

     3   Millangården skatteheman    ½
          hafwer i byamåhl                                          12      alnar
          vthsädhe i millangärdet                                    3      tunnor

     4   Wästergården skatteheman    ½
          hafwer i byamåhl                                            5      alnar
          vthsäde i millangärdet                                     1 1/4  tunna


Notarum Explicatio

C       Vthsädhe det andre åhret till alle 4 granner-
          ne i Backbyn på effterskrefwne små wreter    5 1/2  tunna
          vthsädhe till Östergården i samme wreter        1 1/4  tunna
          Till Södergården ibidem vthsädhe                   1       tunna
          Till Millangården ibidem vthsädhe                      7/8  tunna
          Till Wästergården ibidem vthsädhe                 1 1/4  tunna
    NB Vthi bygärdett widh Tranwijk rådhe och
          dhenne föreskrefwne heman, sammaledes och i Store
          engen som widare här nedan vnder blifwer
          specificerat
D       Engh till Backbyn här hema om höö              40      laß
          deßföruthan rådhe the och i Storengen ihop
          medh Tranwijka som här vnder wijdare för-
          mäles.

Notarum Explicatio
   
E       Tranwijk      skatteheman  7. halfwa.                   
     1   Norregården och Wästergården numero 2. hafue mäste-
          dels sin åker för sielffwa undantagandes i bygärdet
          thär rådha alle 7 grannerne här i Tranwijk och
          i Backbyn ihop uthi.
F        I engen hrådhe the ihop och medh dhe andre sine
          granner och så thär höö bådhe ihop              20      laß
G       Vthsädhe i wästergärdet till Norre och Wästergården
                                                                              
4 1/2  tunna
H       Vthsädhe det andre åhret                               2 1/8  tunna
I         I detta store gärdet rådhe the andre ihop i och vthsädhe   8   tunnor
         
     3   Näst Wästergården skatteheman    ½
          hafwer i byamåhl                                          10      alnar
          vthsädhe i store gärdet                                    1 7/8  tunna

     4   Mitt i byen skatteheman    ½
          hafwer i byamåhl                                            9      alnar
          vthsädhe i store gärdet                                    1 1/2  tunna

     5   Näst Södergården skatteheman    ½
          hafwer i byamåhl                                            6      alnar
          vthsäde i store gärdet                                     1         tunnor

     6   Södergården skatteheman    ½
          hafwer i byamåhl                                          13      alnar
          vthsäde i millangärdet                                    2      tunnor

     7   Är intet bygt på vthan den som det hemanet
          bruker boer i Millangården i Söderby numero 6.

K       Dhenne wreter såes alle hiop det andre åhret och
          äre tillhopa                                                      8      tunnor
          lijka såsom storegärdet, löper och lijka myckit på
          hwar gårdh här såsom thär.

L       Dhette gärdett kallas Bygärdet och alle 4. skatteheman
         
vthi Backbyn, sampt och dhenne 7. i Tranwijk
          rådhe thär vthi alle tillhopa och är samme gärde
          als                                                                   3 5/8  tunna

          Vthsädhe starengen littera F.
          rådhe alle dhenne granner till-
          hopa vthi bådhe Backbyn och
          Tranwijka, och drager samme
          engh als höö                                                  70       laß
          der af löper till Backbyn                                 10       laß
          Till Norre och Wästergården
          vthi Tranwijk                                                 20       laß
          Sedan löper på de andre 5.
          hemanen i Tranwijk                                         40     laß
          Denne hage kommer och the 5
          hemanen i Trajnwijk til och dra-
          ger höö.                                                          6       laß
N       Är twå hager til dhe samme                             8       laß
O       En hage om höö                                              5       laß
          lyder och till dhe 5. grannerne.

          Till denne by är godh tarfueskogh
          och gott fiske.
 


(Karttext:) 

Bodha ägor närmast på dhenne sijdan.
Mare Ålandiæ
Backwijkan.
Backfiälen.
Granwijkan.
Granwijk fiälen.
Örstensvdd.
7. är obygd.
På denne sidan tage  Söderby ägor närmast wedh.