A7:176-177

 
(Rubrik:)      Häffwerö Sochn.                 
                   


Notarum Explicatio
   
A       Norrwreta      skatteheman  4. halfua.                   
          äro alle lijka store vthi åker och eng
          hela byen är                                                   6      öreslandh
B       På wreterne vthsädhe det ena åhret                 7 1/2  tunna
          Vthsäde till hwart heman                               1 7/8  tunna
          föreskrefwne heman haffwe en vthiordh
          i Degeruda gärde noterat littera C.
          och är                                                            2      tunnorlandh
         
och löper på hwart heman                                1/2  tunna
          och såes samme åhr som föreskreffwne wreter
          såes.
D       I Söderby storegärde rådhe och före-
          skreffne 4. heman i wreta, och haf-
          we thär hwar i byamåhl                                  9      alnar
          löper på hwart heman vthsädhe                      1 1/4  tunna

E        Ibidem en fiäll och till alle grannerne
          om vthsädhe                                                  2       tunnor
          löper på hwart heman                                             1/2  tunna

F        Wreten som lydha till föreskrefwne heman
          och såes samme åhr som Söderby store
          gärde såes om vthsädhe                                 3      tunnor
          löper på hwart heman                                            3/4  tunna

G       Eng hema wedh byn alle tillhopa                 20      laß
         
                Skogzengier.
          Bådhe Norrängerne      4   laß
          Ett skär om höö            2   laß
          Nykwarn                      6   laß
          Statzöö                         2   laß                     19      laß
          Norre fill                      3   laß
          Busknäs                        2   laß

Notarum Explicatio
   
H       Söderby      skatteheman  7. halfwa.                   
          hafwe särskilt i åker och engh.
D       I Söderby storegärde rådhe denne effter-
          skrefne granner i Södherby vthi medh
          Norrewreta boerne hwar effter sitt al-
          netal som efterfölier nämbligen
         
Numero 1.4.6. och 7. äre i dhetta gärdet
          lijka store, hwar hafwer i byamåhl                   8     alnar
          löper på hwar vthsädhe                                  1      tunnetal
          Numero 2.3.och 5. hafwer hwar i samme gär-
          de i byamåhl                                                   6     alnar
          löper på hwart vthsädhe                                    7/8  tunna
         
I         Denne åkerfiäll i samme gärde lyder till
          Numero 4.5.6. och 7. och är                              1      tunnetal
          Vthsädhe till huar thär på                                  1/4  tunna
K        En wret såes och samme åhr kommer Numero
           4.5.6. och 7. til är                                          2 1/2  tunna
L        Änn en wret till Numero 1.2.och 3. om
           vthsädhe                                                        1 1/2  tunna
          och såes och samme åhr.
M       Änn en wret till samme Numero 1.2.och 3.
          om vthsädhe                                                   1 1/4  tunna
N       En wret kallas Norewreten kommer
          Numero 3.6.och 7. till om                                  1/2  tunna
          Såes och samme åhr
O       Änn en kommer 6.och 4. til om                          1/2  tunna
          och såes samme åhr.
P        Än en såes samme åhr och kommer Numero 5.
          til är                                                                                        1/8  tunna
Q       Än en såes samme åhr och lyder Numero 1. til   1/4  tunna     
R        Änn en till mumero 2. om                                  1/8  tunna
S        Änn en lijten till mumero 6. och 5                        1/4  tunna

NB      En wret kallas Kålladalswre-
          ten kommer numero 3.6. och 7 till
          om                                                                    3/4  tunnetal
f         detta åkerstycke kommer Tran-
          wijken till och såes thär på                              2 3/4  tunna
          och komma thär numero 3.4.5.6. och 7. till.


Notarum Explicatio           
T       Änn 3. små wreter komma alle
          7. grannerne i Söderby til                               1      tunnetal
          och såes samme åhr som dhe andre
          föreskrefne wreterna.
                Andre åhretz vthsäde
U        I Degeruda gärde hafue numero 1.
           2. och 3. en fiäll om vthsädhe                         2 1/2  tunna
W       Änn en wret till numero 1.och nu-
           mero 2. om                                                    1       tunna
X        Änn en till mumero 6. om                                  1/8  tunna
Y        Änn en till mumero 6. om                                  1/8  tunna
Z        Änn 1 wret till mumero 2. och 3. om                  7/8  tunna
ac       En kommer alle 7. till om                                 1 3/4  tunna
C        Sandwreten och till alle 7.  om                         1       tunna
y        Änn en kommer 4.5.6. och 7. till
          om vthsädhe                                                    2 5/8 tunna
d        En kommer numero 2. och 3. till                       1 1/2 tunna
e        En wret komer alle 7. granner-
          ne till om                                                                7/8 tunna
J        En kommer numero 5. till                                   1/8  tunna
ij        Hamnwreten till numero 4.6. och 7.
          om                                                                     1/2  tunna


Notarum Explicatio

                Söderby engier.
d        Marengen till hela byen om                           15      laß     
i         Haga 1 eng till hela byen om                            8      laß
k        Hörneng 1 kommer numero 4.5.
          6. och 7. till om höö                                      16      laß
         
                Skogzengier till hela byn.
          Knåfillor 1 om            4 ½   laß
          Åmyran 1 om               3       laß                   12      laß
          Holmen 1 om               2       laß
          Norrfill 1 om                       2 ½   laß
         
a        Slåtterrudu komer numero 1.2. och 3
          om höö                                                          4       laß    
 
 

(Karttext:) 

Grisleskatvdden.
Singö fiälen.
Capell.
På denne sijdan tager Tranwijkz ägor wedh..
Loskärs holmar
Söderby wijkan
vide pagina 178.