A7:2-3


(Rubrik:)   Broo SochnNotarum Explicatio
   
A    Broo Prästegårdh och Sundh
       haffwa ägor tillhopa.                    
B    deße gärden och wreeter såes i hop ett åhr
       och draga vthsäde                                   51 1/4  tunna   
C    deße såes i hop det andre åhret och draga
       vthsäde                                                   46 3/4  tunnor
D    Norrengen skönwaldh                                         
E     Wästerengh skönwaldh                                       
F     Söderengen starrbotn
G     denne engh kommer till prästegården
        allena, och de andre grannerne råda
        thär intet vthi och samme eng är mäst
        måße och hårdwaldh.
        desse föreskrivne engier draga alle tillhopa
        höö                                                     235       laß
        Gärdehöet är och här inne medh rächnat.

1     Prästegården haffwer i byamåhl               40      alnar
       Vthsädhe i de gärden och wreter som äre notera
       de medh littera B.                                   17 1/8  tunna
       I the som äre medh C. vthsädhe              15 1/4  tunna
       Till prästegården höö                             130      laß  
            
2     Norregården i Sundh.                           
       hafwer i byamåhl                                      24      alnar
       Vthsädhe i littera B.                                 10 3/8  tunna
       vthi littera C.                                             9 3/4  tunna
       Eng till höö                                              30       laß

3     Ibidem Millangården
       är lijka stor i alle faculteter medh näst-
       föreskrivne Norregårdh numero 2. 
                                       
4     IbidemSödergården 
      
hafwer i byamåhl                                     31       alnar
       vthsädhe i B.                                           13 3/8   tunna
       J littera C.                                              12   tunnor
       På engierne höö                                      45       laß
           

           

(Karttext:)
Broo wijkan.
På denne sijdan swara Korpsta ägor emot
Broo kyrkia
Getingegarns eng proximé.
Scala Vllnarum.