A7:28


(Rubrik:)   Broo Skipzlagh Broo SochnNotarum Explicatio
   
A    Lille Rådha      skatteheman    2
       äro lijka stora vthi åker, engh och
       alle commoditerer.  
B    Östergärdet  medh wreterne som och
       såes samme åhr vthsädhe                            9 1/4 tunna
C    Wästergärdet medh the wreter som sam-
        ma åhr såes vthsädhe                               10      tunnor
       Vthi bådhe tw föreskreffne gärden är swart
       mylla, och mästedels örjordh.
D    Vthi engerna är mäst starrwaldh
       och draga tillhopa höö als                          40      laß
 
       Vthsädhe till hwart heman i östergärdet
       medh wreterne                                            4 5/8 tunna
       I wästergärdet medh theß wreter                 5      tunnor
       Engh till hwart heman                                20      laß
 
       Till föreskreffne heman är temmeligh godh
       skogh och vthmark och denne byes
       vthmark går wäster vth in till theß 
       Båthna och Kåstadh ägor möta.
       På norrsijdan sware Gryta ägor
       emot och på östersijdan Anderswidia
       Till dhenne by är och något lijtet fiske.
   

       
(Karttext:)

På dhenne sijdan swara Gryta ägor emot
Träsket.