A7:36


(Saknar rubrik)Notarum Explicatio
   
A     Öffwer Söderby      skatteheman 2.
        äro lijka stora i åker och
        engh.   
B     Norrgärdet och Östergärdet
        såes både tillhopa ett åhr
        och draga vthsäde                                     14 1/2 tunna
        Vthsäde till hwarthera hema-
        net i de 2 gärden                                       7 1/4 tunna

C     Wästergärdet medh wreterne som
        äre noterade med den samme littera
        vthsäde als                                                 11 6/8 tunna
        Vthsäde till huarthere heman                       5 7/8 tunna
        i både gärden är mästedels lerjordh.
D     Byengen drager höö                                   50      laß
        Skönwaldz och små starrbotns engh.                   
E      Änn i denne engh suå dhe höö                      6      laß  
        Gärdhehöö bådhe ihop                                 4      laß
        På en skogzengh både ihop                          6      laß   
        Samme skogzeng kallas
        Sugbastrudan.
        Belöper sig höö till huar-
        thera hemanet                                             33      laß
   
        Fiske är till denne by intet
        synnerligit vthan något litet
        i en lijten siö norr på ä-
        gorne.
        Skogh och vthmark hafwe the
        till sin nödtårfft.

Notarum Explicatio

F     Neder Söderby
       skatteheman   3
       frälse vthiordh ½ örtuglandh
      
vthi södergården.

G    Norregärdet, Wästergärdet
       och wreten vthsäde                                     14 1/2 tunna
H    Södergärdet medh den lille                         
       wreten thär til vthsäde                                 16      tunnor
I      Österengen måßwaldzeng
K    Wästerengen skönwaldh
       och små starrbotn iblandh
L    Änn 2 enger medh starr
       botns waldh. plura NB
 NB föreskreffne Neder Söderby engier
       draga alle tillhopa höö                               110      laß
M    Söderengen höö                                         12      laß
       Gerdehöö till denne by                                  8      laß
                     Summa höö als                           130      laß

1     Norregården  
       haffwer i byamåhl                                        18      alnar
       vthsäde i Norr och Wästergärdet                  5 3/4 tunna
       medh wreten
       I Södergärdet vthsäde                                               6 1/8 tunna       
       Engh till höö als                                            49      laß     

2     Ibidem Millangården   
       haffwer i byamåhl                                        15     alnar
       Vthsädhe i Norgerdet                                  4 1/2 tunna
       I Södergärdet                                             5 1/8 tunna     
       På engierne höö                                          42      laß      

3     Södergården
       haffwer ine medh sig
       ½ ortughland ¹ frälsejordh.
       Södergården haffwer
       i byamåhl                                                    14     alnar
       I Norregärdet vthsäde                                   4 1/4 tunna
       I Södergärdet                                                4 3/4 tunna     
       Höö                                                            39     laß 

       Till föreskreffne by är gott
       fiske sampt skog till
       nödhtårfften .
       
         

(Karttext:)

På denne sijdan tager Bredhsättra ägor wedh.
Ößmaren lacus.
 
 
¹ D.v.s. Örtughland.