A7:42


(Rubrik:)     Wäthö Skipzlagh . Wäthö SochnNotarum Explicatio
   
A     Dywijk      skatteheman 2.
                         frälseheman   1.
       
B     Norregärdet vthsädhe                                  10 1/2 tunna
        medh wreten som är medh samma
        littera noterat.
C     Södergärdet vthsäde                                    8 1/2 tunna
        medh andre wretete med samma
        littera noterat.
        Lerjordh i bådhe gärden.
D     Storengen höö 77 laß                                80      laß                 
E      Lappruda höö 3 laß                          
        sampt medh gärdeshöö och alt.                                
              Skogzengier. 
        Torsengen höö                                          2 1/2  laß
        Långhnääs höö                                         1 1/2  laß
              Summa höö als                                    84       laß

1     Norregården skattehemman            är  3 öresland 16 thr1
       haffwer i byamåhl                                          <...>
       vthsädhe i Norregärdet medh wreten                 4 6/8 tunna
       I Södergärdet medh wreten                             3 6/8 tunna       
       På engerne höö                                            37      laß     

2     Ibidem Millangården frälsehemman  är  2 örsland 8 thr
       haffwer i byamåhl                                           <...>
       Vthsäde i Norregärdet medh wreten               3 1/8 tunna
       I Södergärdet medh andre wreten                    2 5/8 tunna     
       På engerne får han höö                                  26     laß      

3     Södergården ibidem skattehemman  är  2 öreslandh
       haffwer i byamåhl                                           <...>
       Vthsäde i Norregärdet medh wreten                   2 7/8 tunna
       I Södergärdet med andre wreten                      2 3/8 tunna     
       På engerne höö                                             21     laß 

       Hwad denne byes vthmark wedkommer så
       går hon vth wedh Börkefiälen och straxt där
       står en råå wedh strandzboda, där ifrå och till
       Långmyran står och en. Där ifrå och till Knit-
       boda, thär ifrån och till Swartnääsett. Där
       ifrån till wästerwreten, och ifrån Wäster-
       wreten till en råå som står neder
       wedh Norrweda engzhag och sedan
       thär ifrå och neder i Sundet.
       Till denne by är gott fiske. 
       
         

(Karttext:)

Holmen
Ålandz haff


1 thr står troligen för penningland.