A7:5


(Rubrik:)   Broo Skipzlagh Broo SochnNotarum Explicatio
   
A    Bredhsättra      skatteheman   2
       frälseheman                            2    alle 4.
       äro lijka stora vthi åker engh och alle
       commoditeter.
                  
B    Östergärdet medh wreten som är medh
       samme littera noterat vthsädhe                24 1/2  tunn
C    Wästergärdet medh the twå wreter som
      
och såhs samme åhr vthsädhe                  19       tunnor                                                   
D    På byengerne hema höö als                     96       laß
       På en skogzrödin få the alle tillhopa
       höö                                                          8       laß
       Vthsäde til hwart heman i östergärdet
       medh wreeten som och såes samme åhr
       .............                                                   6 1/8  tunna
       J wästergärdet till hwart heman med
       wreterne vthsädhe                                    4 3/4  tunna
       Engh till hwart heman als                         26      laß 
 
       Till föreskrefne heman är skön skogh och vth-
       mark, och sträcker sigh norr vth emot
       Söder Råda, öster emot Söderby.
       Wäster emot Wallunda och södher
       emot Ößby och Tyßlinge. 

           

(Karttext:)

På denne sijdan swara Råda ägor emot.
swartmylla
örjordh
Ößmaren lacus.
Scala Ullnarum