A7:51


(Rubrik:)     Wäthöö Skipzlagh Wäthöö Sochn.Notarum Explicatio
   
A     Bergzwijk      skattehemman  3
       
B     Östergärdet medh the andre
        små gärden som såes samma åhr
        och äre noterade medh samme 
        charactere vthsädhe                                         8      tunnor
C     Wästergärdet medh dhe som
        såes thär till vthsädhe                                     10      tunnor
D     Eng till höö als                                             103      laß                 

        Norregården är                                                 2 örsland  20 thr ¹
        Vthsäde i östergärdet                                       2 1/4 tunna
        I wästergärdet vthsädhe                                   3      tunnor      
        Eng till höö                                                    32 1/2  laß     

2      Millangården är lijka stort medh nor-
        regården numero. 1.  

3     Södergården är                                                 3     öreslandh
       Vthsädhe i östergärdet                                        3 1/2 tunna
       I wästergärdett                                                 4      tunnor    
       Eng till höö                                                      38     laß

E    En sqwalteqwarn går höst och wåhr.
 
       Till föreskrevne heman är skogh och vthmark
       till nödhtårfften sampt och fiske-
       watn . 

F    På dhenne twå holmer är ingen eng
       vthan skogh och bärg och brukas
       till betesholmer.
       
         

(Karttext:)

Sraxt på denne sijdan om gärdesgården tager Vthweda engh wedh.wedh.
örjordh
örjordh
örjordh
Biörkholmen

 
 

¹  thr står troligen för penningland.