A7:88-89


(Rubrik:)     Wäddö Sochn.Notarum Explicatio
   
A      Gåeßwijk      skatteheman  6      
B      Östergärdet medh alle dhe wreter som såes
         samma åhr vthsädhe                                       36     tunnor
C      Wästergärdet medh alle theß wreter                31     tunna
         I bådhe theße gärden är mästedels
         öhr och sandjordh.
D      Österengen                                
E       Wästerengen                                                232     laß
F       Köpan en eng öffwergången medh skog
         Gärdehöö är och här medh inrächnat.
         Elliest är till denne by skön skogz-
         engier om höö                                              108     laß
         Hwilkes napn och hwem the till-
         komma blifr wijdare infra specifierat.

    1   Östergården skatteheman 
         haffwer i byamåhl                                           10     alnar
         Vthsäde i östergärdet med deß wreter              6 1/2  tunna
         I wästergärdet                                                  5 1/4 tunna     
         Höö hema på engerne och gärdet                   58      laß     
         På en skogzäng kallas Dyng Rudu                    3      laß
         Änn på en kallas Ingeborgz Rudu                     3      laß

    2   Ibidem Södergården
         haffwer i byamåhl                                             7 1/2 alnar
         Vthsäde det ena åhret                                      4 1/4  tunna
         det andre                                                         4        tunnor    
         Höö får han hema                                          27      laß
                    Efterskreffne äre hans skogzenger     
         Stor Rudu höö                                                5      laß
         Lambzmyran                                                   9      laß
         Krook Rudan höö                                           5      laß

    3   Storegården ibidem skatteheman               
         haffwer i byamåhl                                           14     alnar
         Vthsäde det ena åhret                                      8 1/2  tunna
         det andre åhret                                                7 1/4 tunna    
         Höö hema                                                     36      laß
                     Hans skogzengier efterskreffne    
         Krok Rudu höö                                             30      laß
         Lång Rudu wedh Boda                                  6      laß
 
    4   Ibidem Millangården                        
         haffwer i byamåhl                                          10 1/2 alnar
         Vthsäde det ena åhret                                      6 1/2 tunna
         det andre åhret                                                5 1/4 tunna    
         Höö                                                              41      laß

                                                                                  NB
                  4.   Millangårdenz skogzengier     
         Wästerhägnan höö                                          3 laß
         Krok Rudan                                                 16 laß

    5   Wästergården skatteheman                        
         Är lijka stort medh numero 2.
                   Hans skogzengier
         Krok Rudu höö                                              6 laß
         Lång Rudu wedh Boda Bolby                         9 laß
    ac Norrhägnan här hema                                      6 laß

    6   Wästergården               
         haffwe i byamåhl                                           11 alnar
         Vthsäde och alt här hema lijka stort
         medh numero 4. ganska lijtet som felar
         allenast ½ alner
                     Skogzengier    
         Lång Rudu                                                      6 laß
         Cerbenhägnen                                               5 laß
         Långsiömyran                                                 4 laß
     
         Till föreskrefne by är skog och mulebete tem-
         meligit gott: Män skönt fiske både
         i Saltsiön och Insiöor. utex charta vid.(Karttext:)

På dhenne hörnråå komme och Såfflinga.
Straxt vthan om råågången på dhenne sijdan taga Elmesta ägor wedh.
hage
Ballsesiön.
Gåeßwijkz Siön.
Gåeß siön.
Deße 3. små quarner lyda till förbemälte Gåßwijk, och gåå höst och wåhr.