A7:9


(Rubrik:)   Broo Skipzlagh Broo Sochn


Notarum Explicatio

A.     Röksta skattehemman 4.
B.      Öster och Wästergärdet medh
          wreten som såes och sam-
          ma åhr. Vthsädhe                                          24 6/8 tunna
C.      Norregärdet och Södergär-
         det medh de
ß wreter. Vth-
          sädhe                                                            24 tunnor
         Vthi både gärden är örjord.
D.      Måßwaldz eng
E.      Ladhengen starrbotn   } dhest
F.      Rammsö hårdwaldh
         Enger äre intit synnerlig
         bördige och draga tilhopa
         höö als                                                            99 laß
G.      Beteshagar till hela byen.

1.      Östergården.
         Haffwer byamåhl                                             12 alnar
         Vthsädhe i Östergärdet och Wästergärdet      6 1/4  tunna
         I Norr och Södergärdet                                  
6 1/8  tunna
         På engerne höö                                                25
laß

2.      Ibidem Millangården.
         Haffwer i byamåhl                                            14 alnar
         Vthsäde i Öster och Wästergärdet                   7 1/2  tunna
         
I Norr och Södergärdet                                  7 1/ tunna
         
På engerne höö                                                29 laß

3.      Ibidem skattehemman 1.
        Är lika stort vthi örestal, alnetal
        och alle commoditeter medh Öster-
        gården numero 1.

4.      Wästergården.
         Haffwer i byamåhl                                            9 alnar
         Vthsäde i Öster och Wästergärdet                  4 3/4  tunna
        
I Norr och Södergärdet                                   4 1/2  tunna
        
På engerne höö                                                20 laß

H.     Denne engefiäll kommer frälsehemmanet
        
i Lunda till och drager höö                                4 laß

(Karttext:)
Hoffsiön
På denne sijdan taga Kappsta ägor näst wedh.
Kapsta eng är belägen på denna sijdan om gärdesgården, en gata emillan.
Södersiön
På denne sijdan taga Qwelunda ägor wedh näst intill.
Qwelunda engh proxime.