A7:931


(Saknar rubrik)


Notarum Explicatio
   
A      Wäster Nääs      skatteheman  6
     
B      Östergärdet medh ett annat lijtet
         gärde som såes samma och är note-
         rat medh samma charactere
         och littera, så wäl såsom och 2.
         wreter och medh vthsäde                              382
C      Wästergärdet medh det andra lille
         gärdet och 2. wreter vthsäde                         38 ½  tunna
         Vthi bådhe gärden är mästedels
         öhrjordh klapper iblandh och
         sombligestädes suartmylla.

              Ängier till Wäster Nääs
D      Wäster engien hårdwaldz eng och är myckit
         skoghgången.
E       Holm engien
F       Lille engien skönwaldh
G      Änn en engh på Sångrusett hwilken
         är ganska illak, och bär intet myckit.
         Föreskreffne engier kunna draga alle tillho-
         på höö sampt medh gärdeshöö och als ihop-
         rächnat                                                      213 laß   

    1   Östergården skatteheman är                          1öreslandh 18 thr3
         Vthsäde till hwart åhr                                     3 3/8  tunnaland 
         På engierne höö                                           20 laß     

    2   Ibidem skatteheman är                                   2 öreslandh  8 thr
         Vthsäde hwart åhr                                          6 5/8 tunna
         På engerne höö                                            40 laß

    3   Södergården skatteheman är                          3 öreslandh 4 thr
         Vthsädhe åhrligen                                           7 6/8 tunna  
        

    4   Ibidem Millangården är                                   2 öreslandh  9 thr
         Vthsäde åhrligen                                             5 7/8 tunna
         Höö                                                             35 laß   

    5   Ibidem Näst wästergården är                          2 öreslandh 13 thr
         Vthsädhe                                                        6 2/8  tunnaland
         höö                                                              35 laß     

    6   Wästergården är                                            3 öreslandh 10 thr
         Vthsädhe                                                       8 5/8  unna
         höö                                                              45 laß


Notarum Explicatio


H     Östernäs    skatteheman  4

I       Norrgärdet medh 2. små wreter som såes
         samme åhr vthsäde                                      25 tunnor
K      Södergärdett medh en lijten wret vthsäde      21 tunnor
L       Engerne till Östernäs draga höö                    <...>
M      Änn en engh till Öternäs belägen wedh
         Sångnääsvdden och kallas Sijdu doger intet
         myckitt ty i samma engh är intet annat än
         ellak sandhmowaldh.
         Alle föreskreffne engier draga tillhopa höö medh gär-
         deshöö och als                                          175 laß


    1   Östergården skatteheman är                          2 öreslandh 22 thr
         Vthsäde i norregärdet                                     7 1/4 tunna
         I det andre gärdet                                           6 1/4 tunna
         På engerne höö                                           50 laß     

    2   Södergården ibidem skatteheman är               2 öreslandh 
         Vthsäde i norregärdet                                     5 tunnor
         I det andre gärdet                                           4 tunnor
         På engerne höö                                            35 laß

    3   Ibidem skatteheman
         är lijka stort vthi alle faculteter medh nästföre-
         skreffne Södergårdh numero

    4   Norregården skatteheman är                         3 öreslandh  2 thr
         Vthsäde i norregärdet                                     7 3/4  tunna
         I det södregärdet                                            6 3/4  tunna
         På engerne höö                                            55 laßN      Ranngarn   skatteheman  3

O      Norrgärdet vthsäde                                         6 1/2  tunna
P       Store wreten vthsäde                                      4 tunnor  
Q      Änn 3 små wreter om                                      2 1/2 tunna
                          Summa alle                                  13 tunnor
R      Södergärdet medh ett an-
         nat gärde som är samma
         littera noterat och vth-
         säde bådhe ihop                                            16 tunnor
         I både gärden är mäste-
         dels öhrjordh och sandjord.
S       Höö på engerne alle
         grannerne tillhopa sampt medh gärdeshöö    116 laß

    1   Norregården
         är                                                                   1 öreslandh 20 thr
         Vthsäde i norregärdet                                     4 1/2  tunna
         medh deß wreter
         I söder gärdet                                                 5 1/2  tunna
         Höö                                                             35 laß   

    2   Ibidem Millangården är                                   1 öreslandh 8 thr
         Vthsäde i norregärdet                                     3 tunnor
         I södergärdet                                                  4 tunnor
         Höö                                                             25 laß
        
    3   Ibidem Södergården  
         är                                                                   2 öreslandh  4 thr
         Vthsäde i norregärdet                                     5 1/2  tunna
         I södergärdet                                                  6 1/2  tunna
         Höö                                                             56 laß
             
        Till theße 3. byar är temmeligit gott
        fiske: Männ ingen skog heller vth-
        mark, mehr än här är annoterat.

T      Sämrebo qwarn.(Karttext:)

Kijsta haaff.
hage
Calmar siön.
Wijka Siön.
Ballsö siön.
Bagghwsen.
Sundboholm ett rååsten påå
Sångenäset
Mare Ålandiæ
 
 

¹ Hela uppslaget paginerat 93 ms.
2 Härefter oläsligt p.g.a. bläckspill.
3 thr står troligen för penningland.