A7:Titelblad


Geometrisk Jordebook
        öffwer
Alle Skatte och Cronohe-
mans äghor i Broo, Wäthöö,
Wäddö och Häffwerö skipz-
lagher, Vthi Rooslaghen, och Vpplandh. Sampt och Nå-
gre frälsehemans, thär the inne medh skatte
och Cronohemans äghoor i byamåhl och
åkerskifte äro belägne .
Innehållandes föreskreffne hemanens, alle qualiteter och lägenheeter
bådhe till åkrar, Engier, Siöer, strömar, fiske, Såghe och miölqwarner, tårp och tårpe-
ställer, Vthjorder som hema heller  affsijdes ifrå byarne kunna wara belägne j samt alle
andre circumstantier: så att man all theres lägenheet, kan sigh medh en hast för ögonen
ställa, och sedan thär vthaff hwart och ett he-
mans valeur erkänna och
dijudicera .

Pro Annis 1640. 41. och 42.
 
                                   Inleffwererat aff Swen Månßon