A8:123

 
(Rubrik:) Lyhundratz Häradt
 
Notarum Explicatio
 
A                   Skarberga skatteh.[emman] -1.
B                   Uthsäde till Skarbärga ett
åhr Norregärdett...............................                               -5 t[unn]or
C                   dhet andraåhret uthsäde och                       -5  1/8 t[unn]or
D                   Engh till Skarbärga...                                                        -
 
Till föres[kreff]ne Skarbärga lyda och desse uthänger Heller skogh-
 
Engier. nemb.[ligen]
Björkbrohägnan -höö......                                                 -4 l[a]ss
Söderbiörn...........................                                           -4 l[a]ss
Wernrudan..........................                      -4 l[a]ss
Myrigan........................                                                   -3 l[a]ss
 
  __________________________________________________________
 
E                    Ett åhres uthsäde...............                                               -6 1/2 t[unn]a
lyder till Wässby.
F                    andre åhrs uthsäde................                                           -5 1/8 t[un]na
lyder och till effters[kreff]ne gårder i Wässby. nemb.[ligen]
Östergården -2 öresl[and] 8 pr(=?)  Millan g.[ården] -3 öresl[and] 8 pr (=?)
dhen ther näst är. 3 öresl[and] 8 pr (=?)
Wästergården -4 öresl.[and] 6 pr (=?) Så uthi åker
som i änger råde alle efter sitt örestal
  __________________________________________________________
 
 
 
(Karttext:)

Stora allemanne wägen
H denne twå fiäller lyda till Norrgården i Ekeby: uthsäde hwart åhr -1 t[un]nel[and]?
 Ekeby gärde proxime.
G Eng Särdeles till Wästby gårderne effter sitt örestall.