A8:141-142

 
(Rubrik:)        141                                                                                 142
Länna Skipzlagh                                                               Länna Sochn
 
(Två Notarum Explicatio, det ena nedtill till vänster:)
 
Notarum explicatio
 
A                   Groffsta. skatteh.[emman] -5.  frälseh[emman] -3.
B                   Östergärdett medh Wreterne...uthsäde.....  -25. t[unn]or
C                   Wästergärdett är och lyka stort uthsäde nemb.[ligen]        -25 t[unn]or
 
1                    Östergården skatteh.[emman] -1.
haffwer i byamåhl....24 al[na]r Såer åhrligen                     -3 3/4 t[unn]a
 
Engen fins igen pag. -140- hör till föres.[kreff]ne hema[n] 40 l[a]ss        
 
2.                   skatteh[emman] ha[we]r i by[amåhl] -8 al[na]r Såer åhrligen -1 1/4 t[un]na
Engh hwilken och fins igen pag. seqventi.
och får thär höö..........                                                     -12 l[a]ss (lite otydligt)
 
3.                   Ibidem. skatteh.[emman] -1. lyka stort uthi alle
qvaliteter medh dett första Numero 1.
Engen sammalunda och fins igen på samma pag.
 
4.                   Ibidem frälseh[emman] -1. under Pänningeby                  }                    äre alle
 
5.                   Ibidem frälseh[emman] -1. under Pänningeby                  }                    lyka stor
 
6.                   Än ibid.[em] frälseh.[emman] -1. och till Pänningeby         }                    med nu:
[mero] 1.
 
7.                   Skatteh.[emman] -1. hafwer i by[amåhl] -13 al[na]r Såer åhrl[igen] -2 1/2                                                               t[un]na
 
8.                   ibid.[em] Wästergården skatteh.[emman] -1. är lyka stort
uthi alle commoditeter medh näst föreskreff-
ne skatteheman num.[ero] 7.
 
Engen haffwa dhe Sammaledes medh alle föres[kreff]ne heman ihop, nästföliande pag..
 
D                   Maasugn och twå hammersmedior lyda till Pänningeby.
 
Föres.[kreffne] heman råder intet oppå skogen : män fiske hafwa the så temmeligitt gott fiske i Saltsjön.
_______________________________________________________________________
 


Notarum Explicatio
 
Gudeby. skatteh[emman] -4. öresl.[and]
är intet bygt uppå.
 
E                    Ett åhrs uthsäde til be[mäl]te gård                                     -4. t[unn]or
F.                   Andre åhrs uthsäde och.........                                          -4 t[unn]or
 
Til föres.[krefne] heman är och Engh affiählatt blandh Grofsta ängier belägen och fins igen medh sin qvalitet fol.[io] 141.
______________________________________________________________      
 
 
(Karttext:)

Tranewreten
Lerjordh
Lerjordh                             
 
 
(Senare tillfogad text:)
afcopierad i anledning af general Majoren och Commendeuren Wredes begäran år 1771.
af Hans H. Lindskog.