A8:147

 
(Rubrik:)        Länna skipzlagh.
 
Notarum Explicatio
 
A                   Norrby. skatteh.[emman] -2.
B                   Östergärdett uthsäde...........                       -10 t[unn]or
C                   Wästergärdett uthsäde och                                               -10 t[unn]or
 
1.                   Östergården skatteh.[emman] -1
Haffwer i byamåhl...............                       -10 al[na]r
B                   Uthsäde hwart åhr................                                            -3 1/4 t[un]na
D                   Engh till höö.....................                                                -30 l[a]ss.
 
2                    Wästergården skatteh[emman] -1.
haffwer i byamåhl................                       -20 al[na]r
B.                  Uthsäde åhrligen................                                               -6 1/2 t[un]na.
D.                  Engh till höö....................                                                 -60. l[a]ss.
 
Till be[mäl]te Norby lyder och twänne Engier hwilke äro belägne på deres
uthmark neder wed Saltsiön, hwilkes qvantitet fins igen på Bärgzhambra afrytningh pag..
 
Hafwa och god skogh och uthmark, sampt fiske i Saltsiön, tyt och theras ägor räcka (dekor)
 
 
 
(Karttext:)

Norrby Siöen
På dhenne sydan är Grofsta Engh belägin
denne twå wreter lyda til Grofsta byen, och uthsäde 2 t[unn]or