A8:153-154

 
Notarum Explicatio
 
A                   Wyk. skatteh.[emman] -1.
B                   Östergärdett.......uthsäde                                                  -6 t[unn]or.
C                   Wästergärdett....uthsäde                                                  -6. t[unn]or   
Lerblandatt Swartmylla i både gärden.
D.                  Hårdwaldz Engh till be.[mäl]te gårdh                                -40 l[a]ss
(utanför marginalen:) holler                         50 l[a]ss.
 
D.                  Uthi be.[mäl]te Engh haffwer Wettershaga och Slänsboa sine tege skiffte inne
medh Wykz Engh, och Wyk haffwer åther sammaledes skiffte medh Wettershaga och Slensboda uthi deras Engh ; och fins igen på Wettershaga affrytningh pag. 157
 
föres.[kreffne] heman haffwer godh uthmark inne medh de andre byarne som skiffte i Engen med dem hema: haffwer och skönt fiskewatn.
 
E                    Miölqwarner twå till Wyk p.[agina?] Wettershaga. Wästergården F.
 
 
 
(Karttext:)

äggleke (?) siön                                         
Bärgzhammar Wykan
skogh och uthmark